Officiële Algemene Voorwaarden van de LEGO® Product Feedback Survey en Sweepstake

1. KAN IK DEELNEMEN?

De LEGO® Product Feedback Survey en Sweepstake staan open voor iedereen die volgens de wetgeving van zijn of haar woonplaats volwassen is – tenzij deelname van rechtswege verboden is.
Minderjarige kinderen die willen deelnemen kunnen een volwassene vragen om de vragen namens hen te beantwoorden.
Werknemers van de LEGO Group of Companies, hun respectievelijke vestigingen en dochterondernemingen, en leden van hun gezin of hun huishouden komen niet in aanmerking voor deelname.

2. HOE KAN IK DEELNEMEN?

Om deel te nemen kunt u de URL intypen die op de achterkant van de LEGO® Bouwbeschrijvingen staat. Vervolgens vult u de Survey-vragenlijst in over uw ervaringen met de LEGO set.
Elke maand worden Potentiële Prijswinnaars gekozen. Wij nemen contact met hen op via het e-mailadres dat zij ons aan het einde van de survey hebben gegeven.
Alleen inzendingen die in de afgelopen kalendermaand werden ontvangen nemen deel aan de trekking.
Inzendingen die niet om middernacht op de laatste dag van de kalendermaand zijn ontvangen, nemen deel aan de trekking van de volgende kalendermaand.
Meerdere inzendingen (met hetzelfde productnummer) worden ongeldig verklaard – behalve de eerste inzending.
Bij valse of misleidende inzendingen of handelingen wordt de inzender uitgesloten van deelname.
Personen die deze Officiële Regels negeren worden uitgesloten van deelname.
Alle inzendingen worden eigendom van de LEGO Groep.
De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om de Product Feedback Survey (de “Survey”) en de Product Feedback Survey Sweepstakes (de “Sweepstakes”) op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te staken.

3. WAT KAN IK WINNEN?

De maandelijks toegekende prijzen zijn LEGO sets met een waarde van ongeveer $80/€60.
Elke maand wordt er één Potentiële Prijswinnaar getrokken per 1000 inzendingen in de survey.
Potentiële Prijswinnaars ontvangen een e-mail zodat de LEGO Groep hun adresgegevens kan verkrijgen om de LEGO set naar de Prijswinnaars te sturen.
LEGO sets worden geselecteerd naar gelang het type set waarover de winnaar de survey heeft ingevuld, en naar gelang de leeftijd van de Prijswinnaar.

Prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet in contant geld uitgekeerd.

Alle belastingen, honoraria, en overige kosten voortvloeiende uit de prijs komen uitsluitend voor rekening van de Winnaar, tenzij anders vermeld.

4. HOE KAN IK WINNEN?

Elke Potentiële Prijswinnaar wordt met een willekeurige trekking geselecteerd uit alle ontvangen inzendingen.
De kans om een prijs te winnen is ongeveer 1 op 1000; de exacte kansen zijn afhankelijk van het aantal ontvangen geldige inzendingen tijdens elke prijsperiode.

Om als Prijswinnaar erkend te worden, dienen Potentiële Prijswinnaars een Verklaring van Geschiktheid, van Vrijwaring van Aansprakelijkheid en van Toestemming voor Gebruik in Publiciteitsmateriaal te ondertekenen.
Het niet binnen tien (10) dagen van overdracht retourneren van bovengenoemde Verklaring overeenkomstig deze Officiële Regels leidt tot verlies van de prijs.

Potentiële Prijswinnaars die ingezetene zijn van Canada moeten daarnaast ook een rekensom oplossen om als Prijswinnaar erkend te kunnen worden.

5. HOE WEET IK OF IK GEWONNEN HEB?

Elke Potentiële Prijswinnaar ontvangt binnen ongeveer 7-14 dagen na de trekkingsdatum een e-mail.
Een Potentiële Prijswinnaar die de prijs niet aanvaardt, de Officiële Regels heeft geschonden of uitgesloten is van deelname, wordt gediskwalificeerd – en er wordt geen andere winnaar geselecteerd.

Voor een lijst van Prijswinnaars kunt u e-mailen naar LEGOsurvey@LEGO.com om ons te laten weten welke maand van de sweepstake uw belangstelling heeft.

6. ALGEMENE VOORWAARDEN.

De Sweepstakes staan open voor deelnemers uit de hele wereld, maar vinden plaats in Denemarken en vallen onder de Deense wetgeving.

De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om de survey indien nodig te veranderen of te staken.

De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om iedere persoon die fraudeert met het deelnameproces of de uitvoering van de sweepstakes, of deze Officiële Regels schendt, of zich onsportief of storend gedraagt, naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

Het gebruik van apparatuur of computersoftware om het deelnameproces te automatiseren is verboden.

De LEGO Groep is niet verantwoordelijk voor: onjuiste of onnauwkeurige inzendingsinformatie, menselijke fouten, typografische – of transcriptiefouten, technische defecten, storingen, uitval, onderbrekingen, opheffing of falen van telefoonnetwerken, computer online-systemen, computerapparatuur, servers, providers, of software, met inbegrip van letsel of schade aan de computer van de deelnemer of van een willekeurige derde in verband met – of als gevolg van deelname aan deze Sweepstakes, onvermogen om toegang te verkrijgen tot een website, diefstal, kwaadwillige bewerking, vernietiging of wijziging van – of onbevoegde toegang tot inzendingen, transacties die te laat of onjuist worden verwerkt of onvolledig zijn of verloren gaan vanwege een computer- of elektronicastoring, of overmatig verkeer op het internet, of op een website, of drukfouten, of andere vergissingen.

Door hun deelname verlenen deelnemers toestemming om hun naam en woonplaats te doen publiceren op een Winnaarslijst, die overeenkomstig deze Officiële Regels beschikbaar is voor het publiek.

Alle inzendingen worden eigendom van de LEGO Groep en worden niet bevestigd of geretourneerd. Valse en/of misleidende inzendingen of handelingen leiden tot uitsluiting van de inzender. De informatie verzameld bij de inschrijving op de Sweepstakes zal alleen worden gebruikt overeenkomstig deze Officiële Sweepstakes Regels en het Privacybeleid van de LEGO Groep, te vinden op LEGO.com.

Door deelname verklaart iedere deelnemer zich gebonden aan deze Officiële Regels en aan de beslissingen van de LEGO Groep, die definitief en bindend zijn ten aanzien van alle kwesties in verband met deze promotie.

Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor deze competitie tenzij door u uitdrukkelijk anders bepaald en aanvaard.

Om deel te kunnen nemen in de Sweepstake verzoeken wij u om:
– uw naam
– uw e-mailadres

Door deel te nemen aan de Sweepstakes en de Survey-vragenlijst in te vullen, bevestigt u uitdrukkelijk uw instemming met het behouden en gebruiken van uw persoonsgegevens door de LEGO Groep overeenkomstig ons Privacybeleid, dat te vinden is op
http://aboutus.lego.com/legal-notice/privacy-policy

De LEGO Groep wordt gedefinieerd als LEGO System A/S en haar dochtermaatschappijen zoals beschreven op http://aboutus.lego.com/lego-group

Deze Sweepstake wordt gesponsord door LEGO System A/S, Hans Jensensvej, 7190 Billund, Denemarken.

LEGO, het LEGO logo en het Minifiguur zijn handelsmerken van de LEGO Groep. ©2016 The LEGO Group. Alle rechten voorbehouden.