Allmänna villkor för LEGO® produktåterkopplingsenkät och -lotterier

1. KAN JAG DELTA?

LEGO® produktåterkopplingsenkät och -lotterier är öppna för alla vuxna som är av myndig ålder i enlighet med lagstiftningen i deras hemland – med undantag för de platser där det är förbjudet enligt lag.
Barn som inte är av myndig ålder och som vill delta kan be en vuxen att svara på frågorna för deras räkning.
Anställda på företag som ingår i LEGO Group, deras respektive koncernbolag och dotterbolag, samt familjemedlemmar och nära och kära har inte rätt att delta.

2. HUR KAN JAG DELTA?

Skriv in URL-adressen som anges längst bak i LEGO® byggbeskrivningar för att delta. Svara sedan på enkäten om din erfarenhet av LEGO setet.
Potentiella prisvinnare kommer att dras varje månad. Vi kommer att kontakta dem via den e-postadress som uppgavs i slutet av enkäten.
Endast bidrag som mottagits under den senaste kalendermånaden kan delta i lottdragningen.
Bidragen måste ha mottagits senast klockan tolv på natten den sista dagen i kalendermånaden, annars kommer bidraget att räknas till påföljande månads dragning.
Flera olika bidrag (med samma produktnummer) kommer att ogiltigförklaras med undantag för det första bidraget.
Falska eller bedrägliga bidrag eller handlingar kommer att diskvalificera deltagaren.
Personer som inte tar hänsyn till dessa allmänna villkor och regler är inte längre berättigade till att delta.
Alla bidrag övergår till LEGO Groups ägo.
LEGO Group förbehåller sig rättigheten att när som helst tills vidare upphäva produktåterkopplingsenkäten (”Enkäten”) och produktåterkopplingslotteriet (”Lotteriet”) utan föregående meddelande.

3. VAD KAN JAG VINNA?

Priserna som lottas ut varje månad är LEGO set till ett ungefärligt värde av 80$/60€.
Varje månad kommer en potentiell prisvinnare att dras per 1000 bidrag i Enkäten.
Potentiella prisvinnare kommer att skickas ett meddelande via e-post så att LEGO Group kan samla in adressinformation, och skicka LEGO setet till prisvinnarna.
LEGO seten kommer att väljas ut enligt den typ av set som vinnaren har svarat på enkäten för, liksom beroende på vinnarens ålder.

Priser kan inte överlåtas och det finns inga kontantalternativ.

Alla vinstskatter, avgifter och övriga konstnader till följd av priset åligger vinnaren om inget annat anges.

4. HUR VINNER JAG?

Varje potentiell prisvinnare kommer att dras slumpvis bland alla de bidrag som mottagits.
Oddsen att vinna ett pris är ungefär 1:1000, där de exakta oddsen beror på antalet kvalificerade bidrag som mottagits under varje prisperiod.

Potentiella prisvinnare måste fylla i och skicka in en skriftlig försäkran om berättigande att delta, en ansvarsfriskrivning och en ansvarsbefrielse vid publicering för att kunna certifieras som en prisvinnare.
Försummelse att returnera en skriftlig försäkran om berättigande att delta i enlighet med dessa allmänna villkor inom tio (10) dagar från överförande kommer att förverka rätten till priset.

Eventuella potentiella prisvinnare som är bosatta i Kanada måste även ge ett korrekt svar på en räknefråga innan de kan förklaras som en prisvinnare.

5. HUR KAN JAG FÅ VETA OM JAG HAR VUNNIT?

Varje potentiell prisvinnare får ett e-postmeddelande ungefär 7-14 dagar efter lottdragningsdatumet.
Alla potentiella prisvinnare som inte accepterar priset, bryter mot de allmänna reglerna eller som inte är berättigad att delta kommer att diskvalificeras – och inte alternativ vinnare kommer att dras.

För en förteckning över prisvinnarna, var vänlig e-posta LEGOsurvey@LEGO.com och ange vilken tävlingsmånad du är intresserad av.

6. ALLMÄNNA VILLKOR

Lotterierna är öppna för personer som är bosatta över hela världen, men genomförs i Danmark och lyder under dansk lagstiftning.

LEGO Group förbehåller sig rättigheten att om nödvändigt ändra eller stänga enkäten.

LEGO Group förbehåller sig rättigheten att efter eget gottfinnande diskvalificera alla individer som man anser har manipulerat med bidragsförfarandet eller lotteriets funktion, eller som man anser handlar i strid med dessa allmänna regler, eller på ett sätt som är störande eller inte sportmannamässigt.

Användning av eventuell enhet eller datorprogramvara för att automatisera deltagandeprocessen är förbjudet.

LEGO Group ansvarar inte för: eventuell felaktig eller oriktig deltagandeinformation; mänskligt fel; typografiskt eller avskrivningsfel; tekniska felfunktioner; funktionsavbrott, försummelse, avbrott, radering, eller fel på eventuella telefonnätverk, datorsystem online, datorustrustning, servrar, tjänsteoperatörer, eller programvara, inklusive eventuell oförrätt eller skada på deltagarens eller på någon annan persons dator som avser eller är ett resultat av deltagande i dessa lotterier; oförmåga att logga in på eventuell webbplats, stöld, manipulering, förstörelse, eller inte auktoriserad åtkomst till, eller ändring av bidrag; transaktioner som behandlas sent eller felaktigt eller som är ofullständiga eller gått förlorade på grund av dator- eller elektronisk felfunktion eller överbelastning på Internet eller på någon annan webbplats eller utskrift eller övriga fel.

Genom att delta, samtycker deltagare till att få sitt namn och den ort eller stad de är bosatta i offentliggjord i listan över vinnare, vilken ska göras tillgänglig för allmänheten i enlighet med dessa allmänna regler.

Alla bidrag övergår till LEGO Groups ägo och kommer inte att erkännas eller lämnas tillbaka. Falska eller bedrägliga bidrag eller handlingar ska diskvalificera deltagarna. All information som samlas in vid registrering för att delta i lotterierna ska endast användas på ett sätt som överensstämmer med dessa allmänna lotteriregler och med LEGO Group sekretesspolicy som finns att läsa på LEGO.com.

Genom att delta, samtycker varje deltagare till att vara bunden av dessa allmänna regler och beslut av LEGO Group, vilkas beslut är slutgiltiga och bindande med avseende på alla frågor som hör samman med detta erbjudande.
Dataskydd.

Personuppgifter om deltagare kommer endast att användas för denna tävling såvida inget annat tydligt har angetts och godkänts av dig.

För att delta i lotteriet ska du uppge följande till oss:
– ditt namn
– din e-postadress

Genom att delta i lotterierna och fylla i frågeformuläret, bekräftar du att du godkänner att dina personuppgifter sparas och används av LEGO Group i enlighet med vår sekretesspolicy, som finns på http://aboutus.lego.com/legal-notice/privacy-policy

LEGO Group definieras som LEGO System A/S och dess dotterbolag såsom beskrivs på http://aboutus.lego.com/lego-group

Detta lotteri sponras av LEGO System A/S, Hans Jensensvej, 7190 Billund, Danmark.

LEGO, LEGO logotypen och minifiguren är varumärken som tillhör LEGO Group. ©2016 The LEGO Group. Ensamrätt.