Oficjalny Regulamin Loterii i Ankiety Produktu LEGO®

1. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Każda osoba, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji jej miejsca zamieszkania, jest osobą dorosłą, może wziąć udział w Loterii i Ankiecie Produktu LEGO®, o ile nie zakazują tego stosowne przepisy prawa.
Osoby niepełnoletnie, które chcą wziąć udział w ankiecie i loterii mogą poprosić osobę dorosłą o udzielenie odpowiedzi w ich imieniu.
Pracownicy firm należących do Grupy LEGO, ich stosownych jednostek stowarzyszonych oraz filii, ich krewni lub osoby mieszkające w tym samym co oni gospodarstwie domowym nie mogą uczestniczyć w ankiecie ani loterii.

Aby wziąć udział, proszę wpisać w wyszukiwarkę internetową adres URL podany na odwrotnej stronie instrukcji budowania LEGO. A następnie wypełnić ankietę dotyczącą zestawu LEGO.
Każdego miesiąca zostaną wyłonieni Potencjalni Zwycięzcy Nagród. Z Potencjalnymi Zwycięzcami Nagród skontaktujemy się drogą mailową, wykorzystując do tego adres e-mail, który podadzą nam na końcu ankiety.
Zwycięzcy zostaną wylosowani wyłącznie spośród zgłoszeń nadesłanych w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.
Zgłoszenia muszą zostać nadesłane do północy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Wszystkie zgłoszenia nadesłane po tym terminie wezmą udział w losowaniu w kolejnym miesiącu.
Liczy się tylko pierwsze zgłoszenie i te same wielokrotne zgłoszenia (z tym samym numerem produktu) zostaną uznane za nieważne.
Fałszywe lub wprowadzające w błąd zgłoszenia lub działania doprowadzą do dyskwalifikacji uczestnika.
Wszystkie osoby, które nie zastosują się do niniejszych Oficjalnych Zasad mogą zostać uznane za niekwalifikujące się do udziału.
Wszystkie zgłoszenia stają się automatycznie własnością Grupy LEGO.
Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do zawieszenia Ankiety Produktu („Ankieta”) oraz Loterii Ankiety Produktu („Loteria”) w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

3. CO MOŻNA WYGRAĆ?

Każdego miesiąca nagrodami są zestawy LEGO o wartości około 250 złotych.
Każdego miesiąca na 1000 zgłoszeń wylosujemy jednego Potencjalnego Zwycięzcę Nagrody.
Potencjalni Zwycięzcy Nagród otrzymają od nas e-maila z prośbą o adres, abyśmy mogli wysłać im nagrody w postaci zestawu LEGO.
Zestawy LEGO zostaną wybrane na nagrody zgodnie z rodzajem zestawu, na temat którego zwycięzca udzielał odpowiedzi w ankiecie oraz zgodnie z wiekiem zwycięzcy.

Nagrody nie są zbywalne i nie można wymienić je na gotówkę.

Zwycięzca jest zobowiązany do opłacenia wszystkich podatków, opłat oraz innych kosztów wynikających z wygrania nagrody, o ile nie zaznaczono inaczej.

4. JAK MOŻNA WYGRAĆ?

Każdy Potencjalny Zwycięzca Nagrody zostanie wylosowany spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń.
Prawdopodobieństwo wylosowania wynosi około 1:1000. Dokładne prawdopodobieństwo zależy od liczby ważnych zgłoszeń otrzymanych w okresie przyznawania nagród.

Aby otrzymać nagrodę Potencjalny Zwycięzca Nagrody zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania oświadczenia o możliwości udziału w loterii, zwolnienia z odpowiedzialności prawnej oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.
Nieodesłanie oświadczenia zgodnie z niniejszymi Oficjalnymi Zasadami w ciągu dziesięciu (10) dni od daty jego przekazania, spowoduje utratę prawa do nagrody.

Każdy Potencjalny Zwycięzca Nagrody, który jest mieszkańcem Kanady, zanim zostanie oficjalnie ogłoszony zwycięzcą musi również prawidłowo odpowiedzieć na pytanie arytmetyczne.

5. JAK DOWIEM SIĘ O WYGRANEJ?

Każdy Potencjalny Zwycięzca nagrody otrzyma e-mail w ciągu około 7-14 dni od daty losowania.
Każdy Potencjalny Zwycięzca Nagrody, który nie przyjmie nagrody, nie spełni warunków kwalifikujących go do otrzymania nagrody lub naruszy którąkolwiek z Oficjalnych Zasad zostanie zdyskwalifikowany i na jego miejsce nie zostanie wybrany nowy zwycięzca.

Aby otrzymać listę zwycięzców, prosimy wysłać e-mali na adres LEGOsurvey@LEGO.com, podając interesujący Państwa miesiąc loterii.

Każdy może wziąć udział w Loterii bez względu na swoje miejsce zamieszkania. Natomiast sama loteria przeprowadzana jest w Danii i podlega prawu duńskiemu.

Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do zmiany lub zamknięcia ankiety, jeśli stanie się to konieczne.

Grupa LEGO zastrzega sobie prawo do decydowania wedle swojego uznania o dyskwalifikacji uczestników loterii, którzy podjęli próby wpłynięcia na proces składania zgłoszeń lub na zasady działania Loterii, naruszyli niniejsze Oficjalne Zasady, podjęli działania niezgodne z duchem rywalizacji lub na szkodę Loterii.

Zakazuje się korzystania z urządzeń lub oprogramowania do automatyzowania procesu składania zgłoszeń.

Grupa LEGO nie ponosi odpowiedzialności za: nieprawidłowość lub niedokładność zgłoszonych informacji, błędy ludzkie, błędy typograficzne lub transkrypcyjne, usterki techniczne, awarie, pominięcia, zakłócenia, usunięcia oraz uszkodzenia sieci telefonicznych, komputerowych systemów internetowych, sprzętu komputerowego, serwerów, usługodawców lub oprogramowania łącznie ze zniszczeniem lub uszkodzeniem komputera uczestnika lub innej osoby, powiązanym lub wynikającym z uczestnictwa w niniejszej Loterii oraz za brak możliwości uzyskania dostępu do jakiekolwiek strony, kradzież, manipulację, zniszczenie lub nieupoważniony dostęp do lub zmianę zgłoszeń, transakcje zrealizowane z opóźnieniem, nieprawidłowo lub nie w pełni, lub niezrealizowane z powodu usterki komputera, usterki elektronicznej, nadmiernego ogólnego ruchu internetowego lub na jakiekolwiek stronie, drukowania oraz innego rodzaju błędów.

Imiona i nazwiska oraz miasto zamieszkania uczestnika Loterii zostanie umieszczone na Liście Zwycięzców, która zostanie podana do wiadomości publicznej zgodnie z niniejszymi Oficjalnymi Zasadami.

Wszystkie zgłoszenia stają się własnością Grupy LEGO i ich otrzymanie nie zostanie potwierdzone i nie zostaną one zwrócone. Fałszywe lub/oraz wprowadzające w błąd zgłoszenia lub działania doprowadzą do dyskwalifikacji uczestnika. Wszystkie informacje zebrane w wyniku rejestracji udziału w Loterii zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi Oficjalnymi Zasadami Loterii oraz z Polityką ochrony prywatności Grupy LEGO, którą można znaleźć pod adresem LEGO.com.

Wszyscy uczestnicy Loterii biorąc w niej udział zgadzają się stosować do niniejszych Oficjalnych Zasad oraz akceptować decyzje Grupy LEGO dotyczące wszystkich kwestii powiązanych z niniejszą promocją oraz przyjmują, że decyzje te są ostateczne i wiążące.

Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie na cele niniejszego konkursu, o ile nie określono wyraźnie inaczej i za zgodą uczestnika.

Aby wziąć udział w Loterii potrzebujemy:
-imienia i nazwiska uczestnika;
-adresu e-mail uczestnika;

Biorąc udział w Loterii i wypełniając kwestionariusz, uczestnik wyraźnie zgadza się na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Grupę LEGO zgodnie z Polityką ochrony prywatności przedstawioną na stronie:
http://aboutus.lego.com/legal-notice/privacy-policy

Grupa LEGO to inaczej LEGO System A/S oraz jej filie zgodnie z informacjami podanymi na stronie: http://aboutus.lego.com/lego-group

Sponsorem Loterii jest LEGO System A/S, Hans Jensensvej, 7190 Billund, Dania.

LEGO, logo LEGO oraz Minifigure są znakami towarowymi Grupy LEGO. ©2016 Grupa LEGO. Wszystkie prawa zastrzeżone.