Data protection notice
België

Informatieverstrekking en toestemming verwerking van persoonsgegevens

De veiligheid van uw gegevens is voor ons van uiterst belangrijk. Als gewaardeerde klant van C&A zijn wij geïnteresseerd in uw winkelervaring teneinde deze ervaring in de toekomst nog te verbeteren. Wij zijn u dan ook zeer dankbaar dat u de tijd neemt om de vragenlijst naar best vermogen in te vullen en wij wensen te benadrukken dat deelname aan dit onderzoek volledig vrijblijvend is.

De gegevens die C&A België verzamelt zullen enkel intern worden gebruikt om uw winkelervaring nog prettiger te maken. Indien u wenst op de hoogte te worden gehouden van alle promotionele activiteiten van C&A België, gelieve hiervoor de nodige toestemming te geven.

Voor de verwerking van de gegevens doet C&A België beroep op de volgende derden:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Germany)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Deze derden zullen enkel assisteren bij het analyseren van de door u overgemaakte gegevens en ook zij zullen enkel deze gegevens gebruiken overeenkomstig de wettelijke bepalingen en op grond wat door u is toegestaan.

Er wordt onder geen enkel beding gegevens verstrekt aan landen buiten de Europese Unie – EU.

Indien u hiertoe de toestemming geeft zal C&A België mogelijk verder contact met u opnemen om bijkomende data te verwerven over uw winkelervaring.

Buiten datgene wat door de wet en op grond van uw toestemming is toegestaan, zullen wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens, waarbij geen verband met personen gelegd kan worden, verzamelen en gebruiken voor statistische doeleinden en voor de continue verbetering van onze diensten.

Onze webserver slaat automatisch informatie op in de server log files, die uw browser aan ons overmaakt. Het gaat om type en versie van de gebruikte internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de voorafgaande bezochte pagina, het IP-adres van de computer die toegang tracht te krijgen en het tijdstip van de serveropvraag. Deze gegevens zijn voor C&A niet aan bepaalde personen toewijsbaar. Een samenvatting van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd, de gegevens worden bovendien na een korte periode automatisch gewist. De hierbij gewonnen gegevens worden uitsluitend statistisch geanalyseerd en zijn niet op u terug te voeren. Dit om het surfen op onze websites voor u nog beter te maken.

In onze webstekken zijn zogenaamde social plug-ins van de sociale internet-netwerken Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) en Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) verwerkt. Social plug-ins herkent u aan de logo’s die op de webstekken van Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) en Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins) bekeken kunnen worden.

Wanneer u in onze internetdienst een pagina opent met deze social plug-ins, wordt een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook en Twitter opgebouwd. Op basis van deze verbinding wordt het voor u zichtbare beeld van de plug-in en de daarachter liggende functies rechtstreeks aan uw browser doorgegeven, die deze aan de presentatie van onze internetsite koppelt. Bent u op dat moment ingelogd bij Facebook of Twitter met uw gebruikersnaam en wachtwoord, dan wordt de informatie over uw bezoek aan onze webstek, aan deze partijen doorgegeven en kan uw gebruikersaccount worden gekoppeld. Wanneer u social plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld de Facebook-"Vind ik leuk"- of de Twitter-"Tweet This"-functie, wordt de inhoud van onze internetpagina’s aan uw Facebook- onderscheidenlijk Twitter-profiel verbonden.

Indien u geen lid van Twitter of Facebook bent of vóór het bezoek aan onze webwinkel bij deze aanbieders uitgelogd bent, bestaat desondanks de mogelijkheid dat tenminste uw IP-adres doorgegeven en daar opgeslagen wordt.

Wij wijzen u erop dat de inhoud en de omvang van de gegevens die via de social plug-in rechtstreeks van Facebook en Twitter gehaald en daarheen doorgegeven worden, en ook de tijd dat deze opgeslagen blijven en het gebruiksdoel ervan uitsluitend door deze aanbieders worden bepaald. Nadere informatie vindt u in de toelichtingen op de gegevensbescherming van de aanbieders (http://twitter.com/privacy en http://facebook.com/privacy/explanation.php).

Op onze webstekken vindt u ook externe snelkoppelingen zoals naar ons Youtube-kanaal. Wanneer u snelkoppelingen gebruikt, verlaat u onze webstekken. Wij wijzen u erop dat voor deze gelinkte webstekken van derden andere richtlijnen inzake gegevensbescherming en regelingen met betrekking tot aansprakelijkheid gelden. De opslag en het gebruik van gegevens door de webstekaanbieder, die bij het gebruik van deze gelinkte webstekken plaatsvinden, kunnen het kader van de onderhavige toelichting op de bescherming van persoonsgegevens te buiten gaan. Omdat wij niet de aanbieders van deze webstekken zijn, kunnen wij ook voor de inhoud van andere webstekken, die wij daar niet hebben ingebracht, niet verantwoordelijkheid zijn.

Belgique

Information sur la protection des donnees à caractère personel avec déclaration de consentement

La sécurité de vos données nous importe énormément. Nous sommes intéressés par votre expérience de shopping pour pouvoir l’améliorer dans le futur. Nous vous sommes très reconnaissants de compléter ce questionnaire de votre mieux en soulignons que la participation à cette enquête est sans engagement de votre part.

Les données que C&A Belgique recueillit sont uniquement destinées à usage interne, pour améliorer votre expérience de shopping. Si vous voulez être informés de toutes les activités promotionnelles de C&A Belgique, nous vous prions d’accorder votre consentement.

C&A Belgique fait appel aux prestataires suivants pour le traitement des données.

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Germany)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Ces prestataires nous assisterons uniquement dans l’analyse des données que vous nous avez communiquées et ils les traiteront conformément les dispositions légales et votre consentement.

Nous ne transmettrons pas des données à des pays hors de l’Union européenne.

Si vous accordez votre consentement, il est possible que C&A vous contactera pour recueillir des données complémentaires sur votre expérience shopping.

Outre l’utilisation que nous autorisent la loi et votre consentement, les données que nous prélevons et utilisons sont uniquement des données anonymisées, ne permettant pas d’identifier la personne qui les a transmises et ce, à des fins statistiques et pour pouvoir améliorer nos services.

Notre serveur Internet collecte et enregistre automatiquement des informations que votre logiciel de navigation nous communiqué. Il s’agit du logiciel de navigation utilisé, le système d’exploitation utilisé, la page Internet visitée précédemment, l’adresse IP du visiteur et le moment de la visite. Ces informations ne permettent pas à C&A d’identifier les visiteurs, elles ne seront pas combinées avec des informations provenant d’autres sources, et elles ne seront pas préservées. Les informations ainsi recueillies sont uniquement analysées statistiquement et ne permettent pas de vous identifier. Elles servent l’amélioration de votre expérience sur notre site Internet.

Nos sites Internet intègrent des modules des réseaux Internet sociaux Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) et Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Ces modules sociaux sont reconnaissables à leur logo et peuvent être consultés sur les sites Internet de Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) et Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Si, lorsque vous visitez l’un de nos sites Internet, vous ouvrez une page sur laquelle figurent ces modules sociaux, une connexion directe sera alors établie avec les serveurs de Facebook et Twitter. La représentation du module ainsi que les fonctions qu’il propose sont alors directement transmises de ces serveurs à votre navigateur Internet. Celui-ci les intègre alors dès l’affichage de notre site Internet. Si vous êtes au même moment connecté à Facebook ou Twitter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, l’information indiquant que vous naviguez sur notre site y sera transmise et pourra être associée à votre compte utilisateur. Si vous interagissez avec le module social, c'est-à-dire si vous utilisez par exemple la fonction Facebook « J'aime » ou la fonction Twitter «Tweetez ceci », les contenus de nos sites seront alors publiés avec votre profil Facebook ou Twitter.

Si vous n’êtes pas membre de Twitter ou de Facebook, ou si vous ne vous y êtes pas connecté avant de visiter notre boutique en ligne, il reste néanmoins possible qu’au moins votre adresse IP y soit transmise et qu’elle y soit sauvegardée.

Veuillez noter que le contenu et la quantité des données directement prélevées et transmises par Facebook et Twitter par l’intermédiaire du module social, ainsi que la durée de stockage et l’utilisation qui en sera faite, dépendent exclusivement de ces prestataires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique sur la protection des données à caractère personnel de ces sites (http://twitter.com/privacy et http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Vous trouverez également sur nos sites Internet des liens externes renvoyant à notre chaîne You Tube. Chaque fois que vous cliquez sur l’un de ces liens, vous quittez nos sites. Veuillez prendre en compte que ces pages liées sont exploitées par des tiers et régies par d’autres règles de confidentialité et de responsabilité que les nôtres. Le stockage et l’utilisation des données prélevées par l’exploitant de ces sites liés peuvent dépasser le cadre de la présente déclaration de confidentialité. N’étant pas les exploitants de ces sites, nous ne pouvons être tenus responsables de leur contenu, celui ci n'ayant pas été intégré par nos soins.

Česká republika

Poskytování informací a povolení ke zpracování osobních dat

Bezpečnost Vašich dat je pro nás velmi důležitá. Jako vážený zákazník C&A Moda, s.r.o. nám můžete pomoci k tomu, aby Váš zážitek z nákupu byl v budoucnu ještě kvalitnější. Jsme proto velmi vděčni, že jste si udělali čas na vyplnění tohoto dotazníku. Chtěli bychom zdůraznit, že účast v této anketě je samozřejmě dobrovolná. Data, která C & A Moda, s.r.o. shromažďuje, jsou určena pouze pro interní potřebu, abychom mohli Vaše zkušenosti z nákupu ještě více zpříjemnit. Chcete-li být nadále informováni o [všech] reklamních akcích C & A Moda, s.r.o, prosíme Vás tímto o udělení nutného souhlasu.

Ke zpracování dat využívá C & A Moda, s.r.o. služeb následujících partnerských společností (zpracovatelů dat):

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Německo)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Služby uvedených společností jsou využívány výlučně pro účely analýzy dat, která jste nám poskytli, a která jsou zpracovávána pouze v souladu se zákonnými normami, na základě Vašeho souhlasu a výhradně v rozsahu tohoto souhlasu. Za žádných okolností nejsou poskytnuté údaje pro účely zpracování předávány subjektům mimo země Evropské unie (EU).

Udělením tohoto souhlasu si C & A Moda, s.r.o. si vyhrazuje právo Vás v budoucnu kontaktovat za účelem aktualizace stávajících a získání dalších informací pro zkvalitnění našich služeb.

Na základě Vašeho souhlasu se C & A Moda, s.r.o. zavazuje shromažďovat data jen v anonymní formě, tedy tak, že nemohou zpětně vést ke konkrétním osobám, přičemž tato data budou používána jen pro statistické účely za účelem jejich dalšího vyhodnocení a pro průběžné zkvalitňování služeb C & A Moda, s.r.o.

Webový server C & A Moda, s.r.o. ukládá automaticky informace, které posílá Váš server v Log Files. Tyto soubory obsahují mj. druh a verzi použitého internetového prohlížeče, používaný operační systém, předchozí navštívené webovou stránku a IP-adresu počítače, zkouší dostat přístup, jakož i čas dotazu serveru. Tato data nedovolují osobu jako takovou identifikovat. Souhrn těchto dat v kombinaci s možnými jinými daty, která se mohou dát vysledovat až ke zdroji, tato nesmějí být zpracovávána a po krátké době (tedy po uplynutí doby nezbytné k jejich zpracování) jsou vymazána. Takto zjištěná data se vyhodnocují pouze statisticky a nemohou vést zpětně až k Vám. Tím pro Vás bude Vaše surfování po webových stránkách C & A Moda, s.r.o. ještě příjemnější.

Na našich stránkách jsou integrovány sociální pluginy různých sociálních internetových sítí, např. Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, www.facebook.com) a Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, www.twitter.com). Tyto sociální pluginy Vám na tyto stránky umožňují vložení záložek a sdílení těchto záložek s jinými účastníky sociálních internetových sítí. Sociální pluginy rozeznáte podle log, která jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách.

Pokud si v naší internetové nabídce otevřete webovou stránku obsahující tyto sociální pluginy, je vytvořeno přímé spojení se servery sociálních internetových sítí a z nich pak je přímo do Vašeho prohlížeče zprostředkován pro Vás viditelný obrázek plugin a v něm definovaných funkcí, který Vás napojuje na zobrazení naší internetové stránky. Jste-li v tomto okamžiku v sociální internetové síti přihlášeni svým uživatelským jménem a heslem, bude tam přenesena informace, že naši stránku navštěvujete, a pak ji lze přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Pokud se sociálními pluginy komunikujete, to znamená, že např. některou z našich stránek sdílíte nebo např. použijete u Facebooku funkci "To se mi líbí" nebo „Sdílet“ nebo u Twitteru "Tweet This", jsou obsahy našich stránek propojeny s Vaším profilem v sociální internetové síti. V případě, že nejste účastníkem sociální internetové sítě nebo jste se před návštěvou našeho shopu u provozovatelů sítí odhlásili, existuje přesto možnost, že zde bude sdělena a uložena minimálně Vaše IP adresa.

Upozorňujeme na to, že pro tyto propojené webové stránky třetích provozovatelů platí jiné směrnice pro ochranu dat a ustanovení o ručení. Uložení a využití dat, která při použití těchto propojených stránek ze strany provozovatele sítí připadají v úvahu, může překračovat rozsah předloženého prohlášení o ochraně dat. Další zpracování dat v připojených sociálních internetových sítích, doby uložení stejně jako účel použití jsou stanoveny výlučně jejich nabízejícími.

C & A Moda, s.r.o. a zpracovatel se zavazují přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k poskytnutým osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Dle zákona máte v případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že dochází ke zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, požádat o vysvětlení, resp. požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav (především blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci údajů). Zároveň máte právo na přístup k údajům, jakož i na opravu osobních údajů.
Deutschland

Datenschutzerklärung

Für diese Kundenbefragung ist die verantwortliche Stelle die C&A Mode GmbH & Co. KG, Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf (im Folgenden "C&A" genannt).

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Online-Kundenbefragung. Als geschätzter C&A Kunde können Sie uns helfen, Ihr Einkaufserlebnis in der Zukunft noch besser zu gestalten. Wir sind deshalb sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen so gut wie möglich auszufüllen, und wir möchten betonen, dass die Teilnahme absolut freiwillig ist.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonders Anliegen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TNG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen. Sie werden durch digitale Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseite ist durch technische Maßnahmen gegen Beschädigung, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.

Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse.

Umfang der Datenerhebung

Die Daten, die C&A sammelt, sind nur für den internen Gebrauch bestimmt, um Ihr zukünftiges Einkaufserlebnis noch angenehmer zu gestalten. Möchten Sie weiterhin über alle Werbemaßnahmen von C&A informiert werden, geben Sie uns bitte die dafür erforderliche ausdrückliche Einwilligung.

Mit der Verarbeitung der Daten hat C&A folgende Partnerunternehmen beauftragt:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Deutschland)

Medallia Ltd.
80 Cheapside
City of London, London EC4A 3BG (United Kingdom)

Die genannten Firmen unterstützen uns ausschließlich bei der Verarbeitung der von Ihnen ausgefüllten Fragebögen und werden ausschließlich an uns zurückübertragen. Alle Daten werden nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und Ihrer Einwilligung verwendet. Mit Ihrer Teilnahme willigen Sie darin ein, dass die von Ihnen mitgeteilten Kontaktdaten und beschriebenen Einkaufserlebnisse von den genannten Firmen erhoben, gespeichert, ausgewertet und die Ergebnisse der Auswertung mit den von Ihnen eingegebenen Daten an uns zurückübertragen werden. Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb der vorstehend genannten Stellen erfolgt nicht.

Unter keinen Umständen werden die übermittelten Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union (EU) weiter gegeben.

Außer wie im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und Ihrer Einwilligung erlaubt, werden wir nur anonymisierte Daten sammeln, die keinen Rückschluss auf natürliche Personen ermöglichen, und werden diese Daten nur für statistische Zwecke und für die kontinuierliche Verbesserung unserer Angebote verwenden.

Erhebung und Speicherung von Nutzungsdaten

Unser Webserver speichert die von Ihrem Server an uns übermittelten Informationen automatisch in den Server Log Files. Dabei handelt es sich um die Art und Version des verwendeten Internet-Browsers, das verwendete Betriebssystem, die zuvor besuchte Webseite, die IP-Adresse des anfragenden Computers sowie die Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten erlauben es C&A nicht, Sie persönlich zu identifizieren. Die Daten werden auch nicht in Kombination mit Daten aus anderen Quellen verarbeitet, die eine persönliche Identifikation ermöglichen würden, und werden nach kurzer Zeit automatisch gelöscht. Die erhobenen Daten werden lediglich statistisch ausgewertet und können nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Damit wird das Surfen auf unseren Webseiten noch angenehmer für Sie.

Einwilligung zur Teilnahme

Mit der Teilnahme und der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse willigen Sie ein, dass C&A per E-Mail Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann, um mehr über Ihr Einkaufserlebnis zu erfahren. C&A wird die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse ausschließlich zu dem Zweck speichern und auswerten, um Ihr zukünftiges Einkaufserlebnis noch angenehmer zu gestalten.

Datenerhebung durch Nutzung von sozialen Netzwerken

Unsere Webseiten enthalten Social Plugins der sozialen Netzwerke Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) und Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA).

Sie können diese Social Plugins an den Logos erkennen, die auf der Website von Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) und Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins) abgebildet sind.

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts öffnen, die ein solches Sozial Plugin beinhaltet, wird eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook und Twitter hergestellt. Über diese Verbindung werden das für Sie sichtbare Symbol des Plugins und die damit verbundenen Funktionen direkt an Ihren Browser gesendet, der diese in unsere Internet-Präsenz einbindet. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt bei Facebook oder Twitter mit Ihrem Benutzernamen und Passwort eingeloggt sind, werden die Informationen über Ihren Besuch unserer Website an diese Anbieter übermittelt und können Ihrem Benutzerkonto zugeordnet werden. Wenn Sie Social Plugins benutzen, zum Beispiel die Facebook-Funktion “Empfehlen” (“Gefällt mir”) oder die Twitter-Funktion “Twittern”, wird der entsprechende Inhalt unserer Internetseiten mit Ihrem Facebook- oder Twitter-Profil verlinkt.

Auch wenn Sie kein Mitglied bei Facebook oder Twitter sind oder sich vor Ihrem Besuch unseres Web-Shops bei diesen ausgeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass zumindest Ihre IP-Adresse weitergegeben und gespeichert wird.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Inhalt und Umfang der Daten, die von Facebook und Twitter direkt über das Social Plugin erfasst und weitergegeben werden, der Zeitraum, für den diese Daten gespeichert werden sowie der Verwendungszweck dieser weitergegebenen Daten ausschließlich von diesen Anbietern festgelegt werden. Sie finden weitere Informationen in den Erläuterungen zum Datenschutz dieser Anbieter unter http://twitter.com/privacy und unter http://facebook.com/privacy/explanation.php>.

Unsere Webseiten enthalten auch externe Links, beispielsweise zu unserem YouTube-Kanal. Wenn Sie diese Links nutzen, verlassen Sie unsere Website. Bitte beachten Sie, dass für die verlinkten Websites Dritter andere Datenschutz- und Haftungsbestimmungen gelten. Die Speicherung und Nutzung der Daten, die durch den Besuch dieser verlinkten Websites von den Betreibern der jeweiligen Website erfasst werden, können über den Rahmen der vorliegenden Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten hinausgehen. Da wir nicht die Betreiber dieser Websites sind, können wir keine Haftung für die dort bereitgestellten Inhalte übernehmen.

Verwendung von Cookies

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf einigen Seiten sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, welche auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Nach dem Ende der Browser-Sitzung werden die meisten der von uns verwendeten Cookies wieder von Ihrer Festplatte gelöscht („Sitzungs-Cookies“). Die sogenannten „dauerhaften Cookies“ verbleiben dagegen auf Ihrem Rechner und ermöglichen es uns so, Sie bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen. Es ist unseren Partnerunternehmen nicht gestattet, über unsere Website personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Browsereinstellungen zu verhindern, wodurch allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden kann.

Auskunft- und Widerrufsrecht

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitere Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.
España

Entrega de información y autorización para procesar datos personales

La seguridad de sus datos es de gran importancia para nosotros. Como apreciado cliente de C&A nos interesa conocer su experiencia de compras para mejorarla aún más en el futuro. Por este motivo le estaríamos muy agradecidos si nos dedicara algo de su tiempo para rellenar este cuestionario en la medida en que ello le sea posible. Por otro lado, nos gustaría recalcar que la participación en la encuesta es totalmente voluntaria.

Los datos que C&A MODAS S.L. recopila son únicamente para uso interno y se emplearán exclusivamente para hacer aún más agradable sus futuras compras. En el caso de que desee que le informemos sobre las promociones de C&A C&A MODAS S.L. le rogamos que nos otorgue la autorización necesaria para ello.

Para procesar los datos, C&A MODAS S.L. contrata los servicios de las empresas siguientes:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Alemania)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London EC4A 3BG, Reino Unido

Estas empresas solo nos asisten a la hora de analizar los datos que nos proporciona y procesarán dichos datos solo de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones legales y en base a lo que nos autorice.

Los datos suministrados no se transmitirán a países fuera de la Unión Europea (UE) bajo ninguna circunstancia.

En el caso de que lo autorice, C&A MODAS S.L.podría ponerse en contacto con usted en el futuro para recabar más información sobre sus hábitos de compras.

Aparte de lo permitido por la ley y basándonos en su autorización, solo recopilaremos datos anónimos que no pueden vincularse a personas y los usaremos únicamente con fines estadísticos y para mejorar continuamente nuestros servicios.

Nuestro servidor web almacena automáticamente información en los archivos de registro del servidor que su servidor envía al nuestro. Esto incluye el tipo y la versión del navegador de Internet empleado, el sistema operativo, la página web que ha visitado anteriormente, la dirección IP del ordenador que intenta acceder y la hora de solicitud del servidor. Estos datos no permiten a C&A identificar a la persona propiamente dicha. No está permitido procesar un resumen de estos datos combinados con otros posibles datos que pudieran ofrecer información sobre el origen y estos se borrarán automáticamente transcurrido un breve periodo de tiempo. Los datos obtenidos de este modo solo se analizarán estadísticamente y no se podrá realizar un seguimiento hasta usted. Esto hará que navegar por nuestras páginas web sea aún más agradable para usted.

Nuestras páginas web tienen incorporado lo que se conoce como plug-ins sociales de las redes sociales Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, EE.UU.) y Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, EE.UU.). Los reconocerá por los logotipos que se pueden ver en las páginas web de Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) y Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Cuando abra una página web con estos plug-ins sociales desde nuestro servicio de Internet, se creará una conexión directa con los servidores de Facebook y Twitter. Con esta conexión, la imagen del plug-in que puede ver y las funciones que se encuentran detrás se pasan directamente a su navegador que las enlaza a la presentación de nuestro sitio de Internet. Si en ese momento, se encuentra registrado en Facebook o Twitter con su nombre de usuario y su contraseña, la información sobre su visita a nuestra página web se pasará a estas empresas y se podrá enlazar su cuenta de usuario. Si usa plug-ins sociales, como por ejemplo la función de Facebook "Me gusta" o la función de Twitter "Twittear esto", el contenido de nuestras páginas web se enlazará a su perfil de Facebook o Twitter.

En el caso de que no sea miembro de Facebook o Twitter o no esté registrado en ellos cuando visite nuestra tienda web, aún existe la posibilidad de que se envíe y almacene su dirección IP.

Nos gustaría indicar que el contenido y el alcance de los datos, que se obtienen directamente de Facebook y Twitter mediante los plug-ins sociales y se transmiten, el tiempo que permanecen almacenados y el uso de los datos transmitidos se encuentran determinados exclusivamente por estos proveedores. Encontrará más información en las explicaciones sobre la protección de datos de estos proveedores (http://twitter.com/privacy en http://facebook.com/privacy/explanation.php).

En nuestras páginas encontrará también enlaces externos, por ejemplo a nuestro canal YouTube. Si usa estos enlaces, abandonará nuestras páginas web. Nos gustaría apuntar que las páginas web enlazadas de otras empresas se rigen por unas disposiciones diferentes en relación a la protección de datos y otras regulaciones relativas a la responsabilidad. El almacenaje y el uso de los datos por parte del proveedor de estas páginas web, que se produce cuando se usan las páginas web enlazadas, pueden exceder el marco de la presente explicación sobre protección de datos personales. Al no ser los proveedores de estas páginas web, tampoco podemos asumir ningún tipo de responsabilidad por el contenido de las mismas.
France

Information sur la protection des donnees à caractère personel avec déclaration de consentement

Nous sommes intéressés par votre expérience de shopping et vous serions très reconnaissants de compléter le questionnaire ci-joint, qui nous permettra de mieux connaître vos souhaits et d’améliorer ainsi nos services afin de vous satisfaire au mieux. Nous vous précisons que la participation à cette enquête est totalement facultative et sans engagement de votre part.

La sécurité de vos données est pour nous une priorité et vous trouverez ci-après les règles de confidentialité que nous avons mises en place dans le cadre de cette enquête de satisfaction.

Identité du responsable du traitement

Les données personnelles sont collectées pour le compte de C&A France

122 rue de Rivoli 75001 Paris et sont uniquement destinées à usage interne, pour améliorer votre expérience de shopping.

C&A France fait appel aux prestataires suivants pour le traitement des données :

Medallia Limited
80 Cheapside
City of London, Londra EC4A 3BG, UK

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Allemagne)

Ces prestataires nous assisterons uniquement dans l’analyse des données que vous nous avez communiquées et les traiteront conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et à votre déclaration de consentement.

Données personnelles collectées

Les données personnelles que nous collectons, conformément à votre consentement, et dans le respect de la loi, serviront à améliorer votre expérience shopping chez C&A.

Notre serveur Internet collecte et enregistre automatiquement des informations que votre logiciel de navigation nous communique. Il s’agit du logiciel de navigation utilisé (et sa version), du système d’exploitation utilisé (et sa version), de votre adresse IP et de la date de votre visite, de la dernière page vue, de la langue sélectionnée, du temps passé pour répondre à l’enquête, si l’enquête est lancée d’un appareil mobile, de la marque de l’appareil mobile utilisé.

Vos adresse e-mail, nom, numéro de téléphone, sexe, groupe d’âge, enfants, catégorie professionnelle, pourront également être collectés, mais uniquement si vous avez donné votre consentement dans le questionnaire (sous forme de case à cocher, de réponses multiples ou de case à remplir).

Les données personnelles collectées ne seront pas combinées avec des informations provenant d’autres sources, et ne seront conservées que le temps nécessaire à accomplir nos services ou dans les limites prescrites par la loi.

Les données personnelles collectées ne seront en aucun cas transmises à des pays hors de l’Union Européenne.

DECLARATION DE CONSENTEMENT

Le participant à l’enquête de satisfaction ci-jointe autorise gracieusement C&A France, sise 122 rue de Rivoli 75001 Paris, à collecter, traiter et utiliser les informations personnelles ci-dessus définies à des fins de gestion de fichiers clients et prospects, statistiques, enquête de satisfaction, envoi de newletters (information client), offres d’information générale, offres commerciales, publicités.

Nous vous tiendrons informés de toutes les offres promotionnelles de C&A France dès lors que vous nous aurez donné votre consentement en nous fournissant votre adresse e-mail dans le questionnaire et pourrons vous contacter pour recueillir des données complémentaires sur votre expérience de shopping.

Réseaux sociaux

Nos sites Internet intègrent des modules des réseaux Internet sociaux Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) et Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Ces modules sociaux sont reconnaissables à leur logo et peuvent être consultés sur les sites Internet de Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) et Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Si, lorsque vous visitez l’un de nos sites Internet, vous ouvrez une page sur laquelle figurent ces modules sociaux, une connexion directe sera alors établie avec les serveurs de Facebook et Twitter. La représentation du module ainsi que les fonctions qu’il propose sont alors directement transmises de ces serveurs à votre navigateur Internet. Celui-ci les intègre alors dès l’affichage de notre site Internet. Si vous êtes au même moment connecté à Facebook ou Twitter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, l’information indiquant que vous naviguez sur notre site y sera transmise et pourra être associée à votre compte utilisateur. Si vous interagissez avec le module social, c'est-à-dire si vous utilisez par exemple la fonction Facebook « J'aime » ou la fonction Twitter «Tweetez ceci », les contenus de nos sites seront alors publiés avec votre profil Facebook ou Twitter.

Si vous n’êtes pas membre de Twitter ou de Facebook, ou si vous ne vous y êtes pas connecté avant de visiter nos sites internet, il reste néanmoins possible qu’au moins votre adresse IP y soit transmise et qu’elle y soit sauvegardée.

Veuillez noter que le contenu et la quantité des données directement prélevées et transmises par Facebook et Twitter par l’intermédiaire du module social, ainsi que la durée de stockage et l’utilisation qui en sera faite, dépendent exclusivement de ces prestataires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique sur la protection des données à caractère personnel de ces sites (http://twitter.com/privacy et https://fr-fr.facebook.com/about/privacy).

Vous trouverez également sur nos sites Internet des liens externes renvoyant à notre chaîne You Tube.

Chaque fois que vous cliquez sur l’un de ces liens, vous quittez nos sites. Veuillez prendre en compte que ces pages liées sont exploitées par des tiers et régies par d’autres règles de confidentialité et de responsabilité que les nôtres. Le stockage et l’utilisation des données prélevées par l’exploitant de ces sites liés peuvent dépasser le cadre de la présente déclaration de confidentialité. N’étant pas les exploitants de ces sites, nous ne pouvons être tenus responsables de leur contenu, celui-ci n'ayant pas été intégré par nos soins.

Cookies

Nous vous informons que les sites internet C&A et Medallia recourent à l’usage de cookies. Le cookie est un fichier informatique stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Il a pour but de signaler une précédente visite sur le Site. Les cookies ne sont utilisés par C&A et Medallia que dans le but de personnaliser le service proposé au client. Vous conservez la possibilité de refuser les cookies en configurant votre navigateur internet.

Exercice du droit d’accès, de rectification et de suppression

Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou même de radiation des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à C&A France 122 rue de Rivoli 75001 Paris.
Hrvatska

Dostava informacija i odobrenje za obradu osobnih podataka

Sigurnost Vaših podataka nam je osobito važna. Kao cijenjeni C&A kupac, možete nam pomoći u tome kako bi se Vaš budući doživljaj kupnje još poboljšao. Stoga smo vrlo zahvalni na tome što ćete odvojiti vrijeme za ispunjavanje ovog upitnika u najvećoj mogućoj mjeri, a željeli bismo naglasiti da se sudjelovanje odvija na dobrovoljnoj osnovi.

Podaci, prikupljeni od C&A Moda trgovina d.o.o., namijenjeni su samo za internu uporabu, kako bi Vaš budući doživljaj kupnje učinili još ugodnijim. Ukoliko želite biti i dalje informirani o [svim] aktivnostima oglašavanja C&A Moda trgovina d.o.o., molimo Vas za davanje potrebne izjave o suglasnosti.

Za obradu podataka C&A Moda trgovina d.o.o. upošljava sljedeće partnerske tvrtke:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Deutschland)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Navedene tvrtke će se koristiti samo u okviru analize podataka, informacija koje ste dali na raspolaganje te će iste obrađivati samo na temelju zakonskih uvjeta i s Vašim dopuštenjem.

Dostavljeni podaci se ni pod kojim uvjetima neće prenositi u zemlje izvan Europske unije (EU).

Ukoliko nam date Vaše dopuštenje, C&A može Vas u budućnosti kontaktirati kako bi više doprinijeli Vašem doživljaju kupnje.

Pored zakonskih dozvola i na osnovu Vaše dozvole, mi smo dužni prikupljati samo anonimne podatke, koji se ne mogu povezati s osobama, te će se oni koristiti isključivo u statističke svrhe, a za kontinuirano poboljšanje naših usluga.

Naš web-server automatski prikuplja informacije u log datoteke servera, koje nam Vaš server šalje. Ovo uključuje vrstu i verziju internet-pretraživača koji se koristi, operacijski sustav, prethodno posjećenu web stranicu, IP adresu računala, koji pokušava dobiti pristup, kao i vrijeme zahtjeva. Ovi podaci ne omogućuju C&A da identificira osobu kao takvu. Sažetak ovih podataka u kombinaciji s mogućim drugim podacima, koji se mogu pratiti unatrag do svojih izvora, nije moguće obrađivati i biti će izbrisani nakon kratkog vremena. Podaci dobiveni na ovaj način biti će samo statistički vrednovani i ne mogu se pratiti natrag do Vas. Na ovaj način surfanje našim web stranicama je za Vas još ugodnije.

Postoje takozvani društveni Plug-Ins/dodaci od društvene mreže Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) i Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA), koji su integrirani na našoj web stranici. Možete prepoznati društvene Plug-Ins/dodatke na logu, koji su predstavljeni na stranicama Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) i Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Kada otvorite web-stranicu s društvenim plug-ins/dodacima na našem internet-serveru, stvara se izravna veza sa serverima od Facebook i Twitter. Na osnovu ove veze, slika Plug-ins/dodataka, koja je vidljiva za Vas kao i funkcije u pozadini odmah se šalju na Vaš pretraživač, koji ih povezuje na prezentaciju naše web stranice. Ukoliko ste u ovom momentu prijavljeni na Facebook ili Twitter sa svojim korisničkim imenom i zaporkom, informacije o Vašem posjetu na našoj web stranici se prenose i Vaš korisnički račun može biti povezan. Ukoliko koristite društvene Plug-Ins/dodatke, kao što su Facebook-funkcija "Sviđa mi se" ili Twitter funkcija "Objavi", sadržaj naše web stranice će biti povezan na vaš Facebook ili Twitter profil.

Ukoliko niste član Facebook-a ili Twitter-a, ili ste bili tamo bili odjavljeni u momentu Vašeg posjeta našem web shop-u, još uvijek postoji mogućnost da se barem vaša IP adresa prenese i pohrani.

Napominjemo da su sadržaj i opseg podataka koji se dobivaju izravno od Facebook-a i Twitter-a putem društvenih Plug-Ins/dodataka, razdoblje u kojem su ovi pohranjeni, kao i svrha uporabe prenešenih podataka definirani isključivo od ovih navedenih ponuđača. Ovdje možete naći više informacija u objašnjenjima o zaštiti podataka ovih ponuđača: http://twitter.com/privacy i http://facebook.com/privacy/explanation.php.

Na našim web stranicama također ćete pronaći i vanjske poveznice, kao na primjer na naš YouTube-kanal. Ukoliko koristite ove poveznice, napustite naše web stranice. Ističemo da se u ovom slučaju pravila o zaštiti podataka i propisi primjenjuju na odgovornost dotičnih ponuđača. Pohranjivanje i korištenje podataka koji se prikupljaju kroz posjet ovim stranicama od strane operatora dotičnih web stranica, može premašiti okvire ovdje predstavljene Izjave o zaštiti osobnih podataka. Budući da nismo vlasnik ove web stranice, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za tamo pohranjene sadržaje.
Italia

Informativa sul trattamento dei dati personali

La sicurezza dei Suoi dati è per noi molto importante. Affinché Lei, quale cliente di C&A, sia in futuro sempre più soddisfatto dei Suoi acquisti presso i nostri negozi, è importante per noi conoscere la Sua esperienza di acquisto. Le siamo molto grati per la Sua disponibilità a dedicare una parte del Suo tempo alla compilazione del presente questionario, per quanto Le sia possibile, e desideriamo far presente che la partecipazione a questa indagine è completamente facoltativa.

I dati personali da Lei eventualmente comunicatici con l'invio del questionario sono trattati da C&A Moda Italia S.r.l., con sede in Milano, Largo Donegani n. 2, ai fini della ottimizzazione del servizio presso i propri punti vendita e, se da Lei consentito, per finalità di marketing.

La comunicazione dei Suoi dati personali è del tutto facoltativa e la sua mancata fornitura comporta esclusivamente l'impossibilità per C&A di associare il questionario al Suo nominativo e, ove Lei non vi acconsenta, il non invio di materiale pubblicitario.

I dati da Lei fornitici saranno trattati mediante strumenti informatici e saranno resi accessibili agli incaricati del trattamento nonché alle seguenti società responsabili della loro elaborazione:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Germania)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, Londra EC4A 3BG, UK

I suddetti partner esterni forniranno esclusivamente assistenza nell'analisi dei dati (inclusi dati personali) che Lei ci metterà a disposizione e li utilizzeranno in conformità alle disposizioni di legge..

I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati o resi accessibili alla C&A Central Marketing che li tratterà per finalità coincidenti con quelle per le quali i dati vengono da noi raccolti e registrati.

Qualora Lei vi acconsenta. trasmetteremo i Suoi dati personali alla C&A Online GmbH (la società del gruppo C&A che gestisce il sito di e-commerce) ai fini della Sua iscrizione alla newsletter relativa al negozio on line.

I dati personali saranno registrati presso un server ubicato nell'Unione Europea e in nessun caso saranno trasferiti al di fuori di essa.

Le ricordiamo che, in relazione ai dati personali da Lei comunicatici, Lei può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Cookies

Il nostro server memorizza automaticamente le informazioni nei Server Log File che esso riceve dal Suo server. Ciò comprende il tipo e la versione del browser internet utilizzato, il sistema operativo utilizzato, il sito web precedentemente visitato, l'indirizzo IP del computer che cerca di ottenere l'accesso e l'ora della richiesta del server. Questi dati non consentono alla C&A di identificare la persona fisica che vi sta dietro. Precisiamo che tali dati non verranno incrociati con altre informazioni eventualmente in grado di far risalire alla fonte; inoltre i dati, dopo un breve periodo, verranno cancellati automaticamente. I dati che vengono in tal modo ottenuti saranno solo analizzati a livello statistico e non possono far risalire a Lei. Ciò Le renderà la navigazione sui nostri siti ancora più piacevole.

Nei nostri siti web sono incorporati cosiddetti "social plug-ins" provenienti dai siti dei social network Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) e Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Lei può riconoscere i "social plug-ins" dal loro logo, che può vedere sui siti di Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) e Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Quando apre un sito con uno di questi "social plug-ins" dal nostro servizio internet, si creerà un collegamento diretto con i server di Facebook o Twitter. Sulla base di questa connessione l'immagine del relativo plug-in che è per Lei visibile e le funzioni che vi stanno dietro vengono passate direttamente al Suo browser, il quale le collega alla presentazione del nostro sito internet. Se in quel momento Lei è loggato in Facebook o Twitter con il Suo nome utente e la Sua password, le informazioni relative alla Sua visita al nostro sito passano a questi network e il Suo conto utente può venire collegato. Quando Lei utilizza "social plug-ins" come per esempio la funzione di Facebook "Mi piace" o la funzione di "Tweet this", il contenuto delle nostre pagine internet verrà collegato al Suo profilo di Facebook o Twitter.

Se Lei non è membro di Facebook o Twitter o si è logged out da questi operatori prima di visitare i nostro web shop, vi è comunque la possibilità che almeno il Suo indirizzo IP venga trasmesso e memorizzato.

Desideriamo sottolineare che il contenuto e l'entità dei dati che vengono ottenuti direttamente da Facebook e Twitter attraverso i "social plug-ins" e vengono trasferiti, il periodo in cui rimangono memorizzati e le finalità di utilizzo di questi dati sono definiti esclusivamente da detti operatori. Troverà maggiori informazioni nelle privacy policy degli operatori stessi (http://twitter.com/privacy e http://facebook.com/privacy/explanation.php).

Lei troverà sui nostri siti web anche link esterni, per esempio verso il nostro canale YouTube. Se utilizza questi link, Lei abbandona i nostri siti. Facciamo presente che in tal caso si applicano esclusivamente le disposizioni relative alla privacy di tali operatori, che sono responsabili in via esclusiva dell'utilizzo dei dati così ricevuti.
Luxembourg

Information sur la protection des donnees à caractère personel avec déclaration de consentement

La sécurité de vos données nous importe énormément. Nous sommes intéressés par votre expérience de shopping pour pouvoir l’améliorer dans le futur. Nous vous sommes très reconnaissants de compléter ce questionnaire de votre mieux en soulignons que la participation à cette enquête est sans engagement de votre part.

Les données que C&A Belgique recueillit sont uniquement destinées à usage interne, pour améliorer votre expérience de shopping. Si vous voulez être informés de toutes les activités promotionnelles de C&A Belgique, nous vous prions d’accorder votre consentement.

C&A Belgique fait appel aux prestataires suivants pour le traitement des données.

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Germany)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Ces prestataires nous assisterons uniquement dans l’analyse des données que vous nous avez communiquées et ils les traiteront conformément les dispositions légales et votre consentement.

Nous ne transmettrons pas des données à des pays hors de l’Union européenne.

Si vous accordez votre consentement, il est possible que C&A vous contactera pour recueillir des données complémentaires sur votre expérience shopping.

Outre l’utilisation que nous autorisent la loi et votre consentement, les données que nous prélevons et utilisons sont uniquement des données anonymisées, ne permettant pas d’identifier la personne qui les a transmises et ce, à des fins statistiques et pour pouvoir améliorer nos services.

Notre serveur Internet collecte et enregistre automatiquement des informations que votre logiciel de navigation nous communiqué. Il s’agit du logiciel de navigation utilisé, le système d’exploitation utilisé, la page Internet visitée précédemment, l’adresse IP du visiteur et le moment de la visite. Ces informations ne permettent pas à C&A d’identifier les visiteurs, elles ne seront pas combinées avec des informations provenant d’autres sources, et elles ne seront pas préservées. Les informations ainsi recueillies sont uniquement analysées statistiquement et ne permettent pas de vous identifier. Elles servent l’amélioration de votre expérience sur notre site Internet.

Nos sites Internet intègrent des modules des réseaux Internet sociaux Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) et Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Ces modules sociaux sont reconnaissables à leur logo et peuvent être consultés sur les sites Internet de Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) et Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Si, lorsque vous visitez l’un de nos sites Internet, vous ouvrez une page sur laquelle figurent ces modules sociaux, une connexion directe sera alors établie avec les serveurs de Facebook et Twitter. La représentation du module ainsi que les fonctions qu’il propose sont alors directement transmises de ces serveurs à votre navigateur Internet. Celui-ci les intègre alors dès l’affichage de notre site Internet. Si vous êtes au même moment connecté à Facebook ou Twitter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, l’information indiquant que vous naviguez sur notre site y sera transmise et pourra être associée à votre compte utilisateur. Si vous interagissez avec le module social, c'est-à-dire si vous utilisez par exemple la fonction Facebook « J'aime » ou la fonction Twitter «Tweetez ceci », les contenus de nos sites seront alors publiés avec votre profil Facebook ou Twitter.

Si vous n’êtes pas membre de Twitter ou de Facebook, ou si vous ne vous y êtes pas connecté avant de visiter notre boutique en ligne, il reste néanmoins possible qu’au moins votre adresse IP y soit transmise et qu’elle y soit sauvegardée.

Veuillez noter que le contenu et la quantité des données directement prélevées et transmises par Facebook et Twitter par l’intermédiaire du module social, ainsi que la durée de stockage et l’utilisation qui en sera faite, dépendent exclusivement de ces prestataires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique sur la protection des données à caractère personnel de ces sites (http://twitter.com/privacy et http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Vous trouverez également sur nos sites Internet des liens externes renvoyant à notre chaîne You Tube. Chaque fois que vous cliquez sur l’un de ces liens, vous quittez nos sites. Veuillez prendre en compte que ces pages liées sont exploitées par des tiers et régies par d’autres règles de confidentialité et de responsabilité que les nôtres. Le stockage et l’utilisation des données prélevées par l’exploitant de ces sites liés peuvent dépasser le cadre de la présente déclaration de confidentialité. N’étant pas les exploitants de ces sites, nous ne pouvons être tenus responsables de leur contenu, celui ci n'ayant pas été intégré par nos soins.
Magyarország

Információátadás és hozzájárulás a személyes adatok feldolgozására

Az Ön személyes adatainak védelme, valamint biztonsága rendkívül fontos számunkra.

A C&A nagyra becsült ügyfeleként segítségét kérnénk abban, hogy a jövőben még kellemesebbé tegyük az Ön vásárlását. Hálásak vagyunk, hogy lehetőségeihez mérten időt szentel a kérdőív kitöltésére. A kérdőív kitöltésében való részvétel teljesen önkéntes.

A C&A Mode Kft. az adatokat kizárólag belső használatra kezeli, annak érdekében, hogy a jövőben a vásárlásait még kellemesebbé tegye. Ha a jövőben további tájékoztatást szeretne kapni a C&A Mode Kft. marketing tevékenységéről, illetve aktuális akcióiról, akkor kérjük, hogy szíveskedjen megadni az erre vonatkozó hozzájárulását.

Az adatok feldolgozásával a C&A Mode Kft. a következő partner vállalatokat bízza meg:
C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Németország)

Medallia Limited
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

A fent nevezett vállalatok kizárólag az Ön által rendelkezésre bocsátott információk elemzésének keretében végzik tevékenységüket és az adatokat kizárólag az Ön hozzájárulása alapján, a törvényes előírásoknak megfelelően dolgozzák fel.

Semmilyen körülmények között sem továbbítják az adatokat az Európai Unión (EU) kívüli országokba.

Amennyiben hozzájárulását adja, a C&A Mode Kft. a jövőben felveheti Önnel a kapcsolatot, annak érdekében, hogy még több információt kapjon az Ön vásárlási tapasztalatairól.

A törvényileg engedélyezett és az Ön hozzájárulásával történő adatfeldolgozáson kívül kizárólag anonimizált, személyes vonatkozással nem rendelkező adatokat dolgozunk fel, és ezeket az adatokat csak statisztikai célokra valamint tevékenységünk folyamatos javítására használjuk.

A webszerverünk automatikusan tárolja a Server Log File-okban az Ön webböngészője által küldött kiszolgáló naplófájl információkat. Ezek az információk a webböngésző típusát és verzióját, a használt operációs rendszert, az előzőleg meglátogatott weboldalt, a számítógép IP-címét, amellyel lehívja ajánlatunkat, valamint a kiszolgálóhoz való kapcsolódás időpontjának adatait tartalmazzák. Ezek az adatok a C&A által nem rendelhetők konkrét személyekhez. Nem kerül sor az ilyen információk olyan más adatforrásokkal való egyesítésére, amelyeket az eredetükre visszavezethetőek lennének; az adatok rövid időn belül automatikusan törlődnek. Az ennek során nyert adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk annak érdekében, hogy még jobbá tegyük weboldalunk használatát; anélkül, hogy az adatok Önre visszavezethetők lennének.

A Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) és Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) közösségi portálok pluginjait (beépülő moduljait) integráltuk weboldalainkon. Ezek használatával lehetősége nyílik arra, hogy könyvjelzővel jelölje az oldalt és azt az adott internetes közösségi portál többi tagjával is megossza. A közösségi portálok pluginjai azon logókról ismerhetők fel, amelyek a Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) és a Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins) oldalakon láthatók.

Ha a weboldalunkról a közösségi portálok pluginjain keresztül nyit meg egy weboldalt, akkor közvetlen kapcsolat jön létre a Facebook és a Twitter szerverével. Innen kiindulva a plugin Ön által látható képe és a vele kapcsolatos funkciók közvetlenül átjátszásra kerülnek az Ön böngészőjére, amely beépíti azokat internetes oldalunk megjelenítésébe. Ha ekkor Ön be van jelentkezve felhasználói névvel és jelszóval a Facebook-ra vagy a Twitter-re, akkor az információk arról, hogy meglátogatta az oldalunkat, oda továbbítódnak és összekapcsolják az Ön felhasználói fiókjával. Ha használja a közösségi portálok weboldalunkon lévő pluginjait, mint pl. "Tetszik" Facebook-funkciót, vagy a "Tweetelem" Twitter- funkciót, úgy oldalaink tartalma hivatkozásra kerül a Facebookon vagy Twitteren lévő felhasználói profiljában.

Amennyiben nem tagja a Facebook vagy a Twitter portáloknak, vagy a webáruházunk látogatásakor kijelentkezett ezen szolgáltatók felületeiről, úgy még mindig fennáll a lehetősége annak, hogy legalább az IP-címe továbbítva lesz és rögzítésre kerüljön rendszerünkön.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Facebook és a Twitter által a Social Plug-In-on keresztül gyűjtött adatok tartalmát és terjedelmét, az elmentés időtartamát, valamint az adatok felhasználásának célját kizárólag az említett szolgáltatók határozzák meg. További információkat és magyarázatokat e szolgáltatók adatvédelméről itt talál: http://twitter.com/privacy és http://facebook.com/privacy/explanation.php.

A weboldalainkon külső linkek is találhatóak, például a mi YouTube csatornánkhoz. Ha Ön használja ezeket a linkeket, akkor elhagyja a weboldalunkat. Felhívjuk a figyelmét, hogy harmadik felek linkekkel hivatkozott weboldalain más adatvédelmi irányelvek és felelősségvállalási szabályzatok érvényesülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a mindenkori szolgáltató viseli a felelősséget a törvény által előírt adatvédelem biztosításával kapcsolatban. A hivatkozott weboldal üzemeltetője általi adatrögzítés és használat mértéke eltérő lehet jelen adatvédelmi nyilatkozat terjedelmétől. A meglátogatott weboldal üzemeltetője által gyűjtött adatok tárolása és felhasználása felülmúlja a jelen nyilatkozat kereteit a személyes adatok védelméről. Mivel nem mi vagyunk ezen oldalak üzemeltetője, nem tudunk felelősséget vállalni az ott rendelkezésre bocsátott tartalmakért.
Nederland

Informatieverstrekking en toestemming verwerking van persoonsgegevens

De veiligheid van uw gegevens is voor ons van uiterst belangrijk. Als gewaardeerde klant van C&A zijn wij geïnteresseerd in uw winkelervaring teneinde deze ervaring in de toekomst nog te verbeteren. Wij zijn u dan ook zeer dankbaar dat u de tijd neemt om de vragenlijst naar best vermogen in te vullen en wij wensen te benadrukken dat deelname aan dit onderzoek volledig vrijblijvend is.

De gegevens die C&A Nederland verzamelt zullen enkel intern worden gebruikt om uw winkelervaring nog prettiger te maken. Indien u wenst op de hoogte te worden gehouden van de promotionele activiteiten van C&A Nederland, gelieve hiervoor de nodige toestemming te geven wanneer u dit gevraagd wordt.

Voor de verwerking van de gegevens doet C&A Nederland beroep op de volgende derden:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Germany)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Deze derden zullen enkel assisteren bij het analyseren van de door u overgemaakte gegevens en zij zullen deze gegevens enkel gebruiken overeenkomstig de wettelijke bepalingen en op grond wat door u is toegestaan.

Er wordt onder geen enkel beding gegevens verstrekt aan landen buiten de Europese Unie – EU – resp. landen van de Europese Economische Unie – EEU.

Indien u hiertoe uitdrukkelijk de toestemming geeft zal C&A Nederland mogelijk verder contact met u opnemen om bijkomende data te verwerven over uw winkelervaring.

Buiten datgene wat door de wet en op grond van uw toestemming is toegestaan, zullen wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens, waarbij geen verband met personen gelegd kan worden, verzamelen en gebruiken voor statistische doeleinden en voor de continue verbetering van onze diensten.

Onze webserver slaat automatisch informatie op in de server log files, die uw browser aan ons overmaakt. Het gaat om type en versie van de gebruikte internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de voorafgaande bezochte pagina, het IP-adres van de computer die toegang tracht te krijgen en het tijdstip van de serveropvraag. Deze gegevens zijn voor C&A niet aan bepaalde personen toewijsbaar. Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. De gegevens worden bovendien na een korte periode automatisch gewist. De hierbij verzamelde gegevens worden uitsluitend statistisch geanalyseerd en zijn niet op u terug te voeren. Dit om het surfen op onze websites voor u nog beter te maken.

In onze webstekken zijn zogenaamde social plug-ins van de sociale internet-netwerken Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) en Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) verwerkt. Social plug-ins herkent u aan de logo’s die op de webstekken van Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) en Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins) bekeken kunnen worden.

Wanneer u in onze webstek een pagina opent met deze social plug-ins, wordt een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook en Twitter opgebouwd. Op basis van deze verbinding wordt het voor u zichtbare beeld van de plug-in en de daarachter liggende functies rechtstreeks aan uw browser doorgegeven, die deze aan de presentatie van onze internetsite koppelt. Bent u op dat moment ingelogd bij Facebook of Twitter met uw gebruikersnaam en wachtwoord, dan wordt de informatie over uw bezoek aan onze webstek, aan deze partijen doorgegeven en kan uw gebruikersaccount worden gekoppeld. Wanneer u social plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld de Facebook-"Vind ik leuk"- of de Twitter-"Tweet This"-functie, wordt de inhoud van onze internetpagina’s aan uw Facebook- onderscheidenlijk Twitter-profiel verbonden.

Indien u geen lid van Twitter of Facebook bent of vóór het bezoek aan onze webstek bij deze aanbieders uitgelogd bent, bestaat desondanks de mogelijkheid dat tenminste uw IP-adres doorgegeven en daar opgeslagen wordt.

Wij maken u erop attent dat de inhoud en de omvang van de gegevens die via de social plug-in rechtstreeks van Facebook en Twitter gehaald en daarheen doorgegeven worden, en ook de tijd dat deze opgeslagen blijven en het gebruiksdoel ervan uitsluitend door deze aanbieders worden bepaald. Nadere informatie vindt u in de toelichtingen op de gegevensbescherming van de aanbieders (http://twitter.com/privacy en http://facebook.com/privacy/explanation.php).

Op onze webstek vindt u ook externe snelkoppelingen zoals naar ons Youtube-kanaal. Wanneer u snelkoppelingen gebruikt, verlaat u onze webstek. Wij maken er u op attent dat voor deze gelinkte webstekken van derden andere richtlijnen inzake gegevensbescherming en regelingen met betrekking tot aansprakelijkheid gelden. De opslag en het gebruik van gegevens door de webstekaanbieder, die bij het gebruik van deze gelinkte webstekken plaatsvinden, kunnen het kader van de onderhavige toelichting op de bescherming van persoonsgegevens te buiten gaan. Omdat wij niet de aanbieders van deze webstekken zijn, kunnen wij ook voor de inhoud van andere webstekken, die wij daar niet hebben ingebracht, niet verantwoordelijkheid zijn.
Österreich

Datenschutzerklärung

Für diese Kundenbefragung ist die verantwortliche Stelle die C&A Mode GmbH & Co. KG, Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf (im Folgenden "C&A" genannt).

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Online-Kundenbefragung. Als geschätzter C&A Kunde können Sie uns helfen, Ihr Einkaufserlebnis in der Zukunft noch besser zu gestalten. Wir sind deshalb sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen so gut wie möglich auszufüllen, und wir möchten betonen, dass die Teilnahme absolut freiwillig ist.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonders Anliegen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TNG), des österreichischen Telekommunikationsgesetzes (TKG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen. Sie werden durch digitale Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseite ist durch technische Maßnahmen gegen Beschädigung, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.

Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse.

Umfang der Datenerhebung

Die Daten, die C&A sammelt, sind nur für den internen Gebrauch bestimmt, um Ihr zukünftiges Einkaufserlebnis noch angenehmer zu gestalten. Möchten Sie weiterhin über alle Werbemaßnahmen von C&A informiert werden, geben Sie uns bitte die dafür erforderliche ausdrückliche Einwilligung.

Mit der Verarbeitung der Daten hat C&A folgende Partnerunternehmen beauftragt:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Deutschland)

Medallia Ltd.
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Die genannten Firmen unterstützen uns ausschließlich bei der Verarbeitung der von Ihnen ausgefüllten Fragebögen und werden ausschließlich an uns zurückübertragen. Alle Daten werden nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und Ihrer Einwilligung verwendet. Mit Ihrer Teilnahme willigen Sie darin ein, dass die von Ihnen mitgeteilten Kontaktdaten und beschriebenen Einkaufserlebnisse von den genannten Firmen erhoben, gespeichert, ausgewertet und die Ergebnisse der Auswertung mit den von Ihnen eingegebenen Daten an uns zurückübertragen werden. Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb der vorstehend genannten Stellen erfolgt nicht.

Unter keinen Umständen werden die übermittelten Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union (EU) weiter gegeben.

Außer wie im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und Ihrer Einwilligung erlaubt, werden wir nur anonymisierte Daten sammeln, die keinen Rückschluss auf natürliche Personen ermöglichen, und werden diese Daten nur für statistische Zwecke und für die kontinuierliche Verbesserung unserer Angebote verwenden.

Erhebung und Speicherung von Nutzungsdaten

Unser Webserver speichert die von Ihrem Server an uns übermittelten Informationen automatisch in den Server Log Files. Dabei handelt es sich um die Art und Version des verwendeten Internet-Browsers, das verwendete Betriebssystem, die zuvor besuchte Webseite, die IP-Adresse des anfragenden Computers sowie die Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten erlauben es C&A nicht, Sie persönlich zu identifizieren. Die Daten werden auch nicht in Kombination mit Daten aus anderen Quellen verarbeitet, die eine persönliche Identifikation ermöglichen würden, und werden nach kurzer Zeit automatisch gelöscht. Die erhobenen Daten werden lediglich statistisch ausgewertet und können nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Damit wird das Surfen auf unseren Webseiten noch angenehmer für Sie.

Einwilligung zur Teilnahme

Mit der Teilnahme und der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse willigen Sie ein, dass C&A per E-Mail Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann, um mehr über Ihr Einkaufserlebnis zu erfahren. C&A wird die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse ausschließlich zu dem Zweck speichern und auswerten, um Ihr zukünftiges Einkaufserlebnis noch angenehmer zu gestalten. Diese Einwilligung können Sie jederzeit schriftlich bei C&A widerrufen.

Datenerhebung durch Nutzung von sozialen Netzwerken

Unsere Webseiten enthalten Social Plugins der sozialen Netzwerke Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) und Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA).

Sie können diese Social Plugins an den Logos erkennen, die auf der Website von Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) und Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins) abgebildet sind.

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts öffnen, die ein solches Sozial Plugin beinhaltet, wird eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook und Twitter hergestellt. Über diese Verbindung werden das für Sie sichtbare Symbol des Plugins und die damit verbundenen Funktionen direkt an Ihren Browser gesendet, der diese in unsere Internet-Präsenz einbindet. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt bei Facebook oder Twitter mit Ihrem Benutzernamen und Passwort eingeloggt sind, werden die Informationen über Ihren Besuch unserer Website an diese Anbieter übermittelt und können Ihrem Benutzerkonto zugeordnet werden. Wenn Sie Social Plugins benutzen, zum Beispiel die Facebook-Funktion “Empfehlen” (“Gefällt mir”) oder die Twitter-Funktion “Twittern”, wird der entsprechende Inhalt unserer Internetseiten mit Ihrem Facebook- oder Twitter-Profil verlinkt.

Auch wenn Sie kein Mitglied bei Facebook oder Twitter sind oder sich vor Ihrem Besuch unseres Web-Shops bei diesen ausgeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass zumindest Ihre IP-Adresse weitergegeben und gespeichert wird.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Inhalt und Umfang der Daten, die von Facebook und Twitter direkt über das Social Plugin erfasst und weitergegeben werden, der Zeitraum, für den diese Daten gespeichert werden sowie der Verwendungszweck dieser weitergegebenen Daten ausschließlich von diesen Anbietern festgelegt werden. Sie finden weitere Informationen in den Erläuterungen zum Datenschutz dieser Anbieter unter http://twitter.com/privacy und unter http://facebook.com/privacy/explanation.php.

Unsere Webseiten enthalten auch externe Links, beispielsweise zu unserem YouTube-Kanal. Wenn Sie diese Links nutzen, verlassen Sie unsere Website. Bitte beachten Sie, dass für die verlinkten Websites Dritter andere Datenschutz- und Haftungsbestimmungen gelten. Die Speicherung und Nutzung der Daten, die durch den Besuch dieser verlinkten Websites von den Betreibern der jeweiligen Website erfasst werden, können über den Rahmen der vorliegenden Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten hinausgehen. Da wir nicht die Betreiber dieser Websites sind, können wir keine Haftung für die dort bereitgestellten Inhalte übernehmen.

Verwendung von Cookies

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf einigen Seiten sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, welche auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Nach dem Ende der Browser-Sitzung werden die meisten der von uns verwendeten Cookies wieder von Ihrer Festplatte gelöscht („Sitzungs-Cookies“). Die sogenannten „dauerhaften Cookies“ verbleiben dagegen auf Ihrem Rechner und ermöglichen es uns so, Sie bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen. Es ist unseren Partnerunternehmen nicht gestattet, über unsere Website personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Browsereinstellungen zu verhindern, wodurch allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden kann.

Auskunft- und Widerrufsrecht

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitere Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.
Polska

Udzielanie informacji i pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas niezwykle ważne. Ponieważ jesteście Państwo cenionym klientem firmy C&A, chcielibyśmy, aby Państwa wrażenia związane z korzystaniem z naszych usług były w przyszłości jeszcze lepsze. Jesteśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie czasu na możliwie jak najlepsze wypełnienie niniejszego kwestionariusza i podkreślamy, że udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny.

Dane gromadzone przez C&A Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa („C&A Polska Sp. z o.o.”) takie jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail są przeznaczone wyłączenie do wykorzystania w Internecie w celu badania satysfakcji klientów z zakupów w sklepach C&A , aby Państwa wrażenia związane z zakupami były jeszcze lepsze.

W przypadku, gdy chcą Państwo otrzymywać informacje o wszystkich działaniach promocyjnych drogą mailową, prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie takich informacji poprzez podanie adresu e-mail na który informacje te będą wysyłane.

Przetwarzanie danych firma C&A Polska Sp. z o.o. zleca następującym podmiotom zewnętrznym:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf, Niemcy

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London EC2V 6DZ, Wielka Brytania

Te podmioty zewnętrzne wspomagają nas tylko podczas analizowania danych, które są przez Państwa udzielone i wykorzystują one te dane wyłącznie zgodnie z przepisami i udzieloną przez Państwa zgodą.

W żadnym wypadku udostępnione dane nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej (UE).

Firma C&A Polska Sp. z o.o. może się z Państwem skontaktować w przyszłości, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących Państwa wrażenia związanego z zakupami, jeżeli wyrazili Państwo na taki kontakt zgodę

CONSENT CLAUSE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w kwestionariuszu, przez C&A Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa), w celu badania satysfakcji klientów z zakupów w sklepach C&A, jak również na przekazywanie ich innym podmiotom. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Jestem świadomy/a możliwości kontroli przetwarzania swoich danych, prawa dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.Poza informacjami, których gromadzenie jest dozwolone przez przepisy prawa i wynika z Państwa pozwolenia, zbieramy tylko dane anonimowe, które nie mogą być powiązane z poszczególnymi osobami i wykorzystujemy te dane w celach statystycznych oraz z zamiarem ciągłego doskonalenia naszych usług.

Nasz serwer internetowy automatycznie zapisuje w plikach dziennika systemowego informacje przekazywane przez Państwa serwer. Dotyczy to rodzaju i wersji wykorzystywanej przeglądarki internetowej, używanego systemu operacyjnego, wcześniej odwiedzanej strony internetowej, adresu IP komputera, który próbuje uzyskać dostęp oraz czasu żądania serwera. Dane te nie umożliwiają firmie C&A zidentyfikowania poszczególnych osób. Ponadto nie przeprowadzamy żadnych operacji na danych zbiorczych w połączeniu z ewentualnymi innymi danymi, które możemy pozyskiwać i w krótkim czasie usuwamy takie dane. Pozyskiwane dane są analizowane wyłącznie metodami statystycznymi i nie mogą być powiązane z Państwem. Dzięki temu korzystanie z naszej strony internetowej staje się jeszcze przyjemniejsze.

W naszym serwisie zostały zamieszczone tzw. wtyczki sieci społecznościowej Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) i Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Można je rozpoznać poprzez logo znajdujące się na stronach Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) i Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Po otwarciu za pomocą naszego serwisu internetowego strony z taką wtyczką sieci społecznościowej zostanie utworzone bezpośrednie połączenie z serwerami w serwisie Facebook i Twitter. W oparciu o to połączenie widoczny obraz z wtyczki oraz dostępne dzięki niej funkcje są przenoszone bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która wiąże je z prezentacją naszej strony internetowej. Jeżeli jesteście Państwo w tym momencie zalogowani z wykorzystaniem swojej nazwy użytkownika i hasła do serwisu Facebook lub Twitter, informacja o Państwa wizycie na naszej stronie jest przekazywana do tych serwisów i możliwe jest powiązanie z Państwa nazwą konta. W przypadku korzystania z wtyczek sieci społecznościowych np. funkcji „Lubię to” serwisu Facebook lub „Tweetnij to” serwisu Twitter, treść naszych stron internetowych zostanie powiązana z Państwa profilem na Facebooku lub Twitterze.

W przypadku osób nie korzystających z Twittera lub Facebooka oraz wylogowanych z tych serwisów przed wizytą w naszym sklepie nadal istnieje prawdopodobieństwo, że przynajmniej ich adres IP zostanie przekazany i zachowany.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że treść i zakres danych, jakie są uzyskiwane bezpośrednio z serwisów Facebook i Twitter z wykorzystaniem wtyczek internetowych, czas ich uzyskania oraz przeznaczenie takich przekazywanych danych są definiowane wyłączenie przez tych dostawców. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w wyjaśnieniach dostępnych na stronach tych dostawców (http://twitter.com/privacy i http://facebook.com/privacy/explanation.php).

Na naszych stronach można znaleźć także zewnętrzne łącza, np. do naszego kanału YouTube. Skorzystanie z takich łączy powoduje opuszczenie naszych stron internetowych. Zwracamy uwagę na to, że do takich stron dostawców zewnętrznych odnoszą się inne zasady ochrony danych i inne przepisy w zakresie odpowiedzialności. Przechowywanie i wykorzystywanie danych przez dostawcę serwisu dostępnego po skorzystaniu z takiego łącza może wykraczać poza ramy niniejszego wyjaśnienia dotyczącego danych osobowych. Ponieważ nie jesteśmy dostawcami tych stron, nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść, której nie zamieszczaliśmy.
Portugal

Fornecimento de Informações e consentimentos no processamento de dados pessoais

A segurança dos seus dados é extremamente importante para nós. Como cliente valioso da C&A, estamos interessados na sua experiência de compras de modo a melhorá-la ainda mais no futuro. Por esta razão ficamos muito gratos se nos puder dedicar um pouco do seu tempo para preencher este inquérito, na medida do que lhe for possível..Queremos sublinhar que a participação neste questionário é completamente voluntária.

Os dados que a C&A Modas Lda. recolhe são para utilização interna apenas para tornar a sua futura experiência de compras ainda mais agradável. Caso queira manter-se informado sobre todas as atividades promocionais da C&A Modas Lda., forneça-nos o consentimento necessário para tal finalidade.

Para processar os dados, a C&A Modas Lda. emprega os terceiros a seguir:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Alemanha)

Medallia limited
80 Cheapside
Cidade de Londres, Londres EC2V 6DZ, Reino Unido

Estes terceiros deverão apenas ajudar a analisar os dados fornecidos por si e somente utilizarão os dados de acordo com as estipulações legais e com base no que for consentido por si.

Os dados fornecidos não devem em nenhuma circunstância ser transferidos a países de fora da União Europeia – UE.

De acordo com a lei, no, que se refere às condições de segurança relativas à recolha de informação em redes abertas deverá saber que embora tenham sido tomadas todas as medidas de segurança adequados os seus dados pessoais poderão circular na rede sem condições de segurança correndo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros.

Caso nos conceda o necessário consentimento, a C&A Modas Lda. poderá contactá-lo no futuro para obter mais pormenores sobre a sua experiência de compras.

Poderá contactar a C&A por escrito para exercício do respectivo direito de acesso, rectificação ou eliminação dos seus dados pessoais.

Salvo aquilo que for permitido por lei e com base no seu consentimento, apenas iremos tratar dados anónimos que não podem ser associados às pessoas e utilizá-los para fins estatísticos e para melhor contínuamente os nossos serviços.

O nosso servidor Web guarda automaticamente informações nos ficheiros de registo, que o seu servidor nos transmite. Estas incluem o tipo e versão do browser de internet utilizado, o sistema operativo utilizado, a página web visitada anteriormente, o endereço IP do computador que tenta aceder e a hora da solicitação do servidor. Estes dados não permitem à C&A identificar uma pessoa singular. Não será permitido processar o resumo combinado destes dados com outros dados possivelmente gerados e, além disto, os mesmos serão automaticamente apagados após um curto período de tempo. Os dados, assim obtidos, somente serão analisados estatisticamente e não poderão permitir-nos identificar-lo . Isto fará com que a navegação pelos nossos sites web seja ainda mais agradável para si.

As nossas páginas web têm incorporados os designados plug-ins sociais de sites de redes sociais como Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CP 94304, EUA) e Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CP 94107, EUA). Poderá reconhecer os plug-ins sociais pelos logótipos, que podem ser vistos nos páginas web do Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) e Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Ao abrir uma página web com estes plug-ins sociais de nosso serviço online, será criada uma ligação direta com os servidores do Facebook e Twitter. Com base nesta ligação, a imagem do plug-in visível para si e as funções que estão subjacentes são transmitidas diretamente para o seu browser, que os liga à apresentação do nosso site online. Se estiver, no mesmo momento, com sessão iniciada no Facebook ou Twitter com o seu nome de utilizador e palavra-passe, as informações sobre a sua visita ao nosso site web são transmitidas a estas entidades permitindo que as mesmas sejam associadas à sua conta de utilizador. Quando utiliza plug-ins sociais, como por exemplo a função "Gosto" do Facebook ou a função "Enviar por Twitter" do Twitter, o conteúdo de nossas páginas online será associado ao seu perfil no Facebook ou no Twitter.

Caso não seja membro do Twitter ou Facebook ou não estiver com sessão iniciada nestes fornecedores antes de visitar a nossa loja online, existe ainda a possibilidade do seu endereço IP ser transmitido e armazenado.

Informamos que o conteúdo e a quantidade de dados, diretamente obtidos do Facebook e Twitter através do plug-in social e transmitidos, a hora em que são armazenados, assim como a finalidade da utilização destes dados transmitidos são exclusivamente definidos por estes fornecedores. Poderá encontrar mais informações nas políticas sobre a proteção de dados destes fornecedores (http://twitter.com/privacy e http://facebook.com/privacy/explanation.php).

Também poderá encontrar no nosso site web ligações externas, por exemplo para o nosso canal no YouTube. Ao utilizar estas ligações, estará a sair de nossos sites web. Chamamos a atenção para o facto das páginas web de outras empresas que possam ser linkadas/associadas através das nossas página web regerem-se por disposições diferentes das nossas no que respeita a proteção de dados e a regras relativas à responsabilidade. O armazenamento e utilização dos dados por parte do fornecedor destas páginas web, que ocorre quando são utilizadas as páginas web linkadas, pode exceder o âmbito da presente política sobre a proteção dos dados pessoais. Visto que não somos os fornecedores destas páginas web, não podemos assumir nenhum tipo de responsabilidade pelo conteúdo das mesmas.
România

Furnizarea de informaţii şi consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Siguranţa datelor dumneavoastră cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi. Dumneavoastră sunteţi un client valoros al firmei C&A, de aceea suntem interesaţi să cunoaştem experienţa dumneavoastră de cumpărare, pentru a o putea îmbunătăţi şi mai mult în viitor. Vă mulţumim că acordaţi timp completării acestui chestionar în măsura posibilităţilor dumneavoastră şi vă atragem atenţia că participarea la acest sondaj este complet voluntară.

Datele colectate de S.C. C&A Moda Retail S.R.L cu sediul social in Str. Bilciuresti nr. 9A, et. 5, sector 1, Bucuresti 014012, CUI RO24335313, inscrisa ca operator de date cu caracter personal sub numarul C&A Moda Retail SRL sunt destinate exclusiv pentru uz intern, pentru a vă putea asigura în viitor o experienţă de cumpărare şi mai plăcută. Dacă doriţi să fiţi informat în continuare despre toate activităţile promoţionale ale C&A Romania, vă rugăm să ne acordaţi consimţământul necesar. Completarea chestionarului presupune si este posibila doar cu acordarea prealabila a acestui consimtamant.

Pentru procesarea datelor C&A Romania apelează la serviciile următoarelor terţe părţi:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Germania)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Aceste terţe părţi acordă doar asistenţă la analizarea datelor oferite de dumneavoastră şi vor utiliza aceste date exclusiv conform prevederilor legale şi în limitele permisiunii acordate de dumneavoastră.

Datele furnizate nu vor fi în niciun caz transferate în ţări din afara Uniunii Europene (UE).

Dacă ne acordaţi consimţământul dumneavoastră, C&A Romania vă va contacta probabil în viitor pentru a obţine mai multe informaţii despre experienţa dumneavoastră de cumpărare.

Dincolo de ceea ce este permis de prevederile legale şi pe baza consimţământului dumneavoastră, vom colecta exclusiv date anonime care nu pot fi legate de persoane şi vom utiliza aceste date pentru întocmirea unor statistici şi pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor noastre.

Web serverul nostru salvează în mod automat în fişierele jurnal de server informaţii pe care ni le transmite serverul dumneavoastră. Aceste date se referă la tipul şi la versiunea browserului de internet utilizat, la sistemul de operare utilizat, la pagina de web vizitată anterior, la adresa IP a calculatorului cu care se doreşte accesarea şi ora solicitării venite de la server. Aceste date nu-i permit firmei C&A să vă identifice ca persoană fizică. Nu este permisă prelucrarea unui sumar al acestor date în combinaţie cu alte date posibile care pot fi urmărite până la origine, iar după o scurtă perioadă de timp datele vor fi şterse în mod automat. Datele obţinute în acest mod vor fi doar analizate din punct de vedere statistic şi nu pot fi trasate până la dumneavoastră. Astfel navigarea pe paginile web devine şi mai plăcută pentru dumneavoastră.

Există aşa-numite plugin-uri sociale ale reţelelor de socializare Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) şi Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Acestea sunt incorporate în paginile noastre de internet. Puteţi recunoaşte aceste plugin-uri sociale după siglele pe care le puteţi vedea pe paginile de internet ale Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) şi Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Când deschideţi o pagină de internet prin intermediul acestor plugin-uri sociale de pe pagina noastră de internet, se va crea o legătură directă cu serverele Facebook şi Twitter. Prin această legătură imaginea vizibilă a plugin-ului şi funcţiile din spatele acesteia sunt transmise imediat către browserul dumneavoastră, iar acesta face legătura spre prezentările de pe pagina noastră de internet. Dacă în acel moment sunteţi logat pe Facebook sau pe Twitter cu numele de utilizator şi cu parola dumneavoastră, informaţia privind vizita dumneavoastră pe pagina noastră de internet este transmisă acestor terţe părţi şi contul dumneavoastră de utilizator poate fi conectat. Dacă utilizaţi plugin-uri sociale, de exemplu funcţia “Like” de pe Facebook sau funcţia “Tweet This” de pe Twitter, conţinutul paginilor noastre de internet va fi legat de profilul dumneavoastră de Facebook sau Twitter.

Dacă nu sunteţi membru Twitter sau Facebook, sau dacă v-aţi delogat de la aceşti furnizori înainte de a vizita magazinul nostru online, există totuşi posibilitatea ca cel puţin adresa dumneavoastră IP să fie transmisă şi salvată.

Vă atragem atenţia că atât conţinutul şi cantitatea datelor obţinute de Facebook şi Twitter în mod nemijlocit prin intermediul plugin-urilor sociale, cât şi perioada de păstrare a datelor şi destinaţia de utilizare a acestor date transmise sunt definite exclusiv de respectivii furnizori. Informaţii suplimentare se găsesc în explicaţiile oferite de aceşti furnizori cu privire la protecţia datelor (http://twitter.com/privacy en http://facebook.com/privacy/explanation.php).

Pe paginile noastre de internet veţi găsi şi linkuri externe, de exemplu către canalul nostru de YouTube. Dacă utilizaţi aceste linkuri, părăsiţi paginile noastre de internet. Vă atragem atenţia că pentru paginile de internet ale terţilor, legate prin linkuri, sunt valabile prevederile de protecţie a datelor şi de responsabilitate ale furnizorilor respectivi. Modul de stocare şi de utilizare a datelor obţinute de către furnizorii unor pagini de internet legate prin link în cursul accesării respectivelor pagini poate depăşi cadrul prezentei explicaţii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Nefiind furnizorii acelor pagini de internet, nu ne putem asuma responsabilitatea pentru conţinuturile pe care nu noi le-am postat pe acele pagini.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia administratorului Societatii. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa in acest scop justitiei.
Schweiz

Datenschutzerklärung für die Kundenbefragung

Für diese Kundenbefragung ist die verantwortliche Stelle die C&A Mode AG, Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar (im Folgenden "C&A", "wir", "uns", "unser" oder "unsere(m/n/r/s)" genannt).

Als geschätzter C&A-Kunde können Sie uns helfen, Ihr Einkaufserlebnis in der Zukunft noch besser und angenehmer zu gestalten. Ihre Anliegen, Wünsche, Anregungen und Kritik helfen und motivieren uns, noch besser zu werden und die Qualität unseres Angebotes und unseres Services laufend zu optimieren und stetig Ihren Bedürfnissen anzupassen. Wir sind deshalb sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen, den Fragebogen dieser Kundenbefragung so gut wie möglich auszufüllen, und wir möchten betonen, dass die Teilnahme absolut freiwillig ist. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Bemühungen und würden uns freuen, Sie bald wieder in einem unserer Geschäfte begrüssen zu dürfen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und damit Ihrer Privatsphäre und Ihrer Persönlichkeit ist uns ein besonders Anliegen, und wir können Ihnen versichern, dass wir unsere Verantwortung zum Schutz und zur Sicherung dieser Informationen ernst nehmen. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen erläutern, wie wir mit den im Rahmen dieser Kundenbefragung erhobenen Informationen umgehen – insbesondere wie wir Ihre personenbezogenen Daten bei dieser Kundenbefragung bearbeiten. Mit dem Zugriff auf unsere Websites erklären Sie sich einverstanden mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten, in der nachfolgend beschriebenen Weise und zu dem genannten Zweck. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten vertraulich behandeln. Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit aktualisiert werden. Es ist daher empfehlenswert, regelmässig die aktuellste Version dieser Seite zu lesen. Der Hinweis am Ende dieser Datenschutzerklärung gibt Auskunft über den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung.

1. Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten oder Personendaten (Daten) sind alle Angaben, die Ihrer Person zugeordnet werden können bzw. sich auf diese beziehen. Dazu gehören beispielsweise Angaben wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Informationen, welche nicht oder nur mit einem unverhältnismässig grossen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können, fallen als anonyme Daten nicht darunter. Bei einem Besuch unserer Websites fallen aus technischen Gründen automatisch weitere Daten an – beispielsweise die IP-Adresse, welche Ihr Internet-Access-Provider Ihrem Computer bei der Verbindung zum Internet zuweist oder Daten über den von Ihnen verwendeten Internet-Browser (technische Informationen). Diese technischen Informationen können im Einzelfall Personendaten sein. Soweit für uns erkennbar, erheben, verarbeiten und nutzen wir personenbezogene Daten von Kindern nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Personen unter 18 Jahren müssen die Erlaubnis des gesetzlichen Vertreters einholen, bevor sie uns personenbezogene Daten übermitteln.

2. Datenbearbeitung durch Dritte und Datenbekanntgabe ins Ausland

Mit der Durchführung dieser Kundenbefragung und damit der Bearbeitung der dabei erhobenen Daten hat C&A folgende Partnerunternehmen als technische Dienstleister beauftragt (im Folgenden die "technischen Dienstleister" genannt):

C&A Services GmbH & Co. OHG Wanheimer Strasse 70 40468 Düsseldorf (Deutschland)

Medallia limited 80 Cheapside City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Die technischen Dienstleister erhalten zu diesem Zweck die für die Einladung zur Umfrage und ihre Durchführung und Auswertung erforderlichen Daten. Sie dürfen die zur Verfügung gestellten Daten ausschliesslich nach Weisungen von C&A innerhalb der Schweiz oder der Europäischen Union (EU) und damit unter Geltung des strengen schweizerischen oder des dem schweizerischen Recht gleichwertigen EU-Datenschutzrechts bearbeiten. Unter keinen Umständen werden die übermittelten Daten in Länder ausserhalb der EU weiter gegeben. Sie erklären sich hiermit einverstanden, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zu den in dieser Datenschutzerklärung erwähnten Zwecken auch ausserhalb der Schweiz in andere Länder innerhalb der EU mit einer Gesetzgebung, die für die entsprechenden Personendaten einen angemessenen Datenschutz gewährleisten, bekannt geben. Fehlt eine Gesetzgebung, die einen angemessen Schutz gewährleistet, schliessen wir Vereinbarungen (Garantien), mit denen hinreichend sichergestellt wird, dass die technischen Dienstleister ein angemessenes Datenschutzniveau aufrechterhalten. C&A ist für angemessene Datenschutzvorkehrungen bei den technischen Dienstleistern verantwortlich und trifft insbesondere angemessene Massnahmen, um sicherzustellen, dass die technischen Dienstleister die gegebenenfalls abgeschlossenen Vereinbarungen (Garantien) beachten. Die technischen Dienstleister unterstützen uns ausschliesslich bei der Analyse der von Ihnen übermittelten Daten, und sie werden diese Daten nur im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben und – sofern und soweit erforderlich – Ihrer Einwilligung bearbeiten. Die technischen Dienstleister werden die Daten nur so bearbeiten, wie C&A selbst es tun dürfte. C&A wird sich insbesondere vergewissern, dass die technischen Dienstleister die Datensicherheit (vgl. dazu Ziffer 6.) gewährleisten.

3. Wie nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten für die Kundenbefragung?

Die im Rahmen dieser Kundenbefragung erhobenen Daten sind nur für den C&A-internen Gebrauch bestimmt.

Kundenbefragung: Die Kundenbefragung erfolgt grundsätzlich anonym. Ihre E-Mail-Adresse wird nur für die Einladung zur Umfrage verwendet. Ihre Antworten im Rahmen der Kundenbefragung werden nicht zu Ihrer Person, sondern getrennt und anonymisiert für eine statistische Auswertung gespeichert, ausser Sie geben im Rahmen der Kundenbefragung freiwillig Ihre Kontaktdaten an. In diesem Fall kann C&A Ihre Daten mit Ihrer Einwilligung nutzen, um sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Ausser wie im Rahmen der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und aufgrund Ihrer Einwilligung erlaubt, werden wir nur anonymisierte Daten erheben, die keinen Rückschluss auf natürliche Personen ermöglichen, und wir werden diese Daten nur für statistische Zwecke und für die kontinuierliche Optimierung unserer Angebote und Services verwenden. Log Files: Bei einem Besuch unserer Websites speichert unser Webserver aus technischen Gründen standardmässig und automatisch die folgenden von Ihrem Webserver an uns übermittelten Informationen in Protokolldateien (sog. Log Files):

- die IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) des zugreifenden Rechners;

- die Website, von der aus Sie uns bzw. unsere Websites besuchen, d.h. die zuvor besuchte Website (Referrer);

- die Websites, die Sie bei uns besuchen;

- das Datum, die Uhrzeit und die Dauer Ihres Besuches bei uns bzw. unserer Websites;

- der Browser-Typ, die Browser-Art, die Browser-Version und die Browser-Einstellungen des verwendeten Internet-Browsers;

- das verwendete Betriebssystem.

Diese Informationen erlauben es C&A nicht, Sie persönlich zu identifizieren. Die Daten werden auch nicht in Kombination mit Daten aus anderen Quellen verarbeitet, die eine persönliche Identifikation ermöglichen würden. Diese Daten werden als technische Vorkehrung zum Schutz der Datenverarbeitungssysteme gegen unerlaubte Zugriffe gespeichert und nach kurzer Zeit automatisch gelöscht. Die erhobenen Daten werden lediglich statistisch ausgewertet und können nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Damit wird der Besuch unserer Websites für Sie noch angenehmer. Cookies: Auf unseren Websites werden sog. Session-Cookies eingesetzt, die nur vorübergehend auf Ihrem Computer gespeichert und beim Schliessen des Internet-Browsers oder nach längerer Inaktivität gelöscht werden. Diese Cookies werden nur für die Durchführung der Kundenbefragung genutzt. Sie können die auf Ihrem Computer gespeicherten Cookies einsehen und löschen und den Umgang mit Cookies allgemein über die Einstellungen Ihres Internet-Browsers kontrollieren. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim Hersteller oder in der Hilfefunktion Ihres Internet-Browsers. Wenn Sie Cookies nicht zulassen, stehen Ihnen Funktionen dieser Kundenbefragung-Website möglicherweise eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

4. Einwilligung, Widerrufs- bzw. Widerspruchsrecht

Sofern und soweit wir Daten für einen Zweck bearbeiten, der nach den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen Ihre Einwilligung erfordert, werden wir Sie stets um Ihr ausdrückliches Einverständnis bitten und ihre Einwilligung gemäss den datenschutzrechtlichen Vorschriften protokollieren. Wir sind uns bewusst, dass Ihre Einwilligung erst gültig ist, wenn sie nach angemessener Information freiwillig erfolgt. Falls Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, kann C&A in der Zukunft Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um mehr über Ihr Einkaufserlebnis zu erfahren. Wenn Sie (weiterhin) über alle Werbemassnahmen von C&A informiert werden möchten, geben Sie uns bitte dafür Ihre Einwilligung. Sie können Ihre einmal gegebene Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und/oder künftigen Verwendungen Ihrer Daten für Zwecke der Werbung, Markt- und Meinungsforschung widersprechen. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Umsetzung Ihres Widerrufs bzw. Widerspruchs aus technischen Gründen ein wenig Zeit benötigt und Sie währenddessen möglicherweise noch Nachrichten von uns erhalten. Zum Widerruf einer Einwilligung oder für einen Widerspruch genügt eine einfache Nachricht an uns. Sie können dazu die unter Ziffer 10. aufgeführten Kontaktangaben verwenden, ohne dass Ihnen andere Kosten als die Übermittlungskosten nach dem Basistarif entstehen. Sofern Sie von uns Informationen per E-Mail erhalten, können Sie Ihren Widerspruch noch einfacher ausüben, indem Sie den in der E-Mail enthaltenen Link anklicken und den weiteren Anweisungen folgen.

5. Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschliesslich unter strikter Einhaltung der geltenden Gesetzte und Vorschriften sowohl in der Schweiz als auch im Ausland bearbeitet. Massgebend sind dabei namentlich die geltenden Bestimmungen des schweizerischen Datenschutzrechts, besonders die allgemeinen Datenschutzbestimmungen bezüglich Datenbearbeitung durch Dritte (vgl. dazu Ziffer 2.), bezüglich Datenbekanntgabe ins Ausland (vgl. dazu Ziffer 2.) sowie bezüglich Datensicherheit (vgl. dazu Ziffer 6.). Beachtet werden jedoch insbesondere auch die Grundsätze für die Datenbearbeitung, wonach Ihre personenbezogenen Daten (a) nur rechtmässig, (b) nach dem Grundsatz von Treu und Glauben sowie nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit, und (c) nur zu dem Zweck, der bei ihrer Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist, bearbeitet werden.

6. Datensicherheit

Ihre bei C&A und den technischen Dienstleistern gespeicherten Daten werden durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten (insbesondere unbefugte oder zufällige Vernichtung; zufälliger Verlust; technische Fehler; Fälschung, Diebstahl oder widerrechtliche Verwendung; unbefugtes Ändern, Kopieren, Zugreifen oder andere unbefugte Bearbeitungen) geschützt. Um einen dauerhaften Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, werden diese Sicherheitsmassnahmen regelmässig überprüft und falls erforderlich an den gegenwärtigen Stand der Technik bzw. an die aktuell herrschenden Best Practices im Hinblick auf die Organisation angepasst.

7. Social Plugins von sozialen Netzwerken

Unsere Websites enthalten Social Plugins der sozialen Netzwerke Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) und Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Sie können diese Social Plugins an den Logos erkennen, die auf der Website von Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) und Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins) abgebildet sind. Wenn Sie eine Website unseres Internetauftritts öffnen, die ein solches Social Plugin beinhaltet, wird eine direkte Verbindung zu den Webservern von Facebook bzw. Twitter hergestellt. Über diese Verbindung werden das für Sie sichtbare Symbol des Plugins und die damit verbundenen Funktionen direkt an Ihren Internet-Browser gesendet, der diese in unsere Internet-Präsenz einbindet. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt bei Facebook oder Twitter mit Ihrem Benutzernamen und Passwort eingeloggt sind, werden die Informationen über Ihren Besuch unserer Websites an diese Anbieter übermittelt und können Ihrem Benutzerkonto zugeordnet werden. Wenn Sie Social Plugins benutzen, zum Beispiel die Facebook-Funktion "Empfehlen" ("Gefällt mir") oder die Twitter-Funktion "Twittern", wird der entsprechende Inhalt unserer Internetseiten mit Ihrem Facebook- oder Twitter-Profil verlinkt. Auch wenn Sie kein Mitglied bei Facebook oder Twitter sind oder sich vor Ihrem Besuch unseres Web-Shops bei diesen ausgeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass zumindest Ihre IP-Adresse weitergegeben und gespeichert wird. Wir weisen Sie darauf hin, dass Inhalt und Umfang der Daten, die von Facebook und/oder Twitter direkt über das Social Plugin erfasst und weitergegeben werden, der Zeitraum, für den diese Daten gespeichert werden sowie der Verwendungszweck dieser weitergegebenen Daten ausschliesslich von diesen Anbietern festgelegt werden. Sie finden weitere Informationen in den Erläuterungen zum Datenschutz dieser Anbieter unter http://twitter.com/privacy und unter http://facebook.com/privacy/explanation.php.

8. Links zu anderen Websites

Unsere Websites enthalten auch externe Links, beispielsweise zu unserem YouTube-Kanal. Wenn Sie diese Links nutzen, verlassen Sie unsere Websites. Bitte beachten Sie, dass für die verlinkten Websites Dritter andere Datenschutz- und Haftungsbestimmungen gelten. Die Speicherung und Nutzung der Daten, die durch den Besuch dieser verlinkten Websites von den Betreibern der jeweiligen Website erfasst werden, können über den Rahmen der vorliegenden Datenschutzerklärung hinausgehen. Da wir nicht die Betreiber dieser Websites sind, können wir keine Haftung für die dort bereitgestellten Inhalte übernehmen.

9. Unverschlüsselte Daten

Wir weisen Sie darauf hin, dass unverschlüsselte Daten im Internet ungesichert sind. Zu beachten ist, dass bei der Übermittlung einer unverschlüsselten oder ungenügend verschlüsselten E-Mail (oder eines Formulars) die Vertraulichkeit nicht gewährleistet ist. E-Mails – grundsätzlich schnell, zuverlässig und günstig – werden über viele Rechner weitergeleitet. Die Möglichkeiten, Mitteilungen zu speichern, zu analysieren oder zu verändern sind daher vielfältig. E-Mails in unverschlüsselter Form sind daher nicht geeignet, vertrauliche Informationen an C&A zu übermitteln.

10. Kontakt

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, Informationen über die Erfassung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei C&A wünschen, Rechte oder Ansprüche (z.B. Widerruf der Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten für Marketingzwecke oder Ausübung Ihres Auskunftsrechts) zu Ihren personenbezogenen Daten ausüben möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected] oder schreiben Sie uns an folgende Anschrift: C&A Mode AG Oberneuhofstrasse 6 CH-6340 Baar


Svizzera

Informativa sulla protezione dei dati per il sondaggio tra i clienti

Per il presente sondaggio tra i clienti il responsabile del trattamento è C&A Moda SA, Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar (di seguito denominata «C&A», «noi», «ci», «nostro/a» o «nostri/e»).

Quale stimato cliente di C&A Lei può aiutarci a rendere in futuro la Sua esperienza di acquisto ancora migliore e più gradevole. Le Sue richieste, i Suoi desideri, i Suoi suggerimenti e le Sue critiche ci aiutano e ci motivano a diventare ancora migliori e a ottimizzare costantemente la qualità della nostra offerta e del nostro servizio, adeguandoli sempre alle Sue esigenze. Perciò Le siamo molto grati di dedicarci il Suo tempo per compilare il questionario di tale sondaggio tra i clienti nel miglior modo possibile, e desideriamo sottolineare che la partecipazione è assolutamente facoltativa. La ringraziamo molto per il Suo impegno e saremmo lieti di poterla accogliere presto di nuovo in uno dei nostri negozi.

La protezione dei Suoi dati personali e con ciò della Sua sfera privata e della Sua personalità ci sta particolarmente a cuore e possiamo garantirle che prendiamo seriamente il nostro trattamento a tutela e protezione di tali informazioni. Con la presente informativa desideriamo spiegarle come trattiamo le informazioni raccolte nell’ambito del presente sondaggio tra i clienti, in particolare come trattiamo i Suoi dati personali in occasione di tale sondaggio tra i clienti.

Mediante l’accesso al nostro sito internet Lei si dichiara d’accordo con il trattamento dei dati da noi raccolti su di Lei, con le modalità e per lo scopo di seguito descritti. Tratteremo i Suoi dati personali in modo riservato.

La presente informativa sulla protezione dei dati personali può essere aggiornata in qualsiasi momento. Si consiglia dunque di leggere regolarmente la versione attuale su questa pagina. La nota alla fine della presente informativa sulla protezione dei dati personali indica la data dell’ultimo aggiornamento.

1. Cosa sono i dati personali?

I dati personali (dati) sono tutti quei dati che possono essere ricondotti alla Sua persona risp. riferirsi a essa. Vi rientrano, ad esempio, dati quali il nome, l’indirizzo, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono. Informazioni che non possono essere ricondotte a una persona determinata o determinabile oppure che possono esserlo soltanto mediante un dispendio eccezionale di tempo, costi e forza lavoro, non rientrano in questa categoria in quanto sono dati anonimi.

In occasione della visita al nostro sito internet, per motivi tecnici, vengono rilevati automaticamente ulteriori dati, come ad esempio l’indirizzo IP che il Suo fornitore di accesso internet assegna al Suo computer al momento del collegamento a internet o i dati sul browser internet da Lei utilizzato (informazioni tecniche). Tali informazioni tecniche in singoli casi possono essere dati personali.

Laddove ciò sia riconoscibile, raccogliamo, trattiamo e utilizziamo dati personali di minori soltanto con il consenso del loro rappresentante legale. Le persone di età inferiore ai 18 anni devono ottenere il consenso del loro rappresentante legale prima di trasmetterci dati personali.

2. Trattamento dei dati da parte di terzi e divulgazione dei dati all’estero

Con l’esecuzione del presente sondaggio tra i clienti e quindi con il trattamento dei dati personali così raccolti, C&A ha incaricato le seguenti imprese partner come prestatori tecnici di servizi (di seguito denominate prestatori tecnici di servizi):

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Strasse 70
40468 Düsseldorf (Germania)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

I prestatori tecnici di servizi ricevono a tale scopo i dati necessari per l’invito al sondaggio e per la Sua esecuzione e valutazione. Possono trattare i dati messi a disposizione esclusivamente secondo le direttive di C&A all’interno della Svizzera o dell’Unione europea (UE) e quindi nella vigenza delle restrittive norme sulla protezione dei dati svizzere o di quelle dell’Unione europea equivalenti a quelle svizzere. In nessun caso i dati comunicati verranno ritrasmessi in paesi al di fuori dell’UE.

Con la presente si dichiara d’accordo che i Suoi dati personali vengano divulgati per gli scopi indicati nella presente informativa sulla protezione dei dati anche al di fuori della Svizzera in altri paesi all’interno dell’UE con una legislazione che, per i corrispondenti dati personali, garantisce una protezione dei dati adeguata. In mancanza di una legislazione che garantisca una protezione adeguata, stipuliamo accordi (garanzie) con i quali viene opportunamente assicurato che i prestatori tecnici di servizi mantengano un livello di protezione dei dati adeguato. C&A è responsabile delle misure di protezione dei dati adeguate presso i prestatori tecnici di servizi e adotta in particolare provvedimenti adeguati per assicurare che i prestatori tecnici di servizi osservino gli accordi eventualmente stipulati (garanzie).

I prestatori tecnici di servizi ci assistono esclusivamente nell’analisi dei dati da Lei trasmessi, e tratteranno tali dati soltanto in conformità con le prescrizioni di legge, e – se e nella misura in cui ciò sia necessario – con il Suo consenso. I prestatori tecnici di servizi tratteranno i dati soltanto nel modo consentito a C&A stessa. C&A in particolare si assicurerà che i prestatori tecnici di servizi garantiscano la sicurezza dei dati (cfr. in proposito l’articolo 6).

3. Come utilizziamo i Suoi dati personali per il sondaggio tra i clienti?

I dati personali raccolti nell’ambito del presente sondaggio tra i clienti sono destinati soltanto all’uso interno da parte di C&A.

Sondaggio tra i clienti: il sondaggio tra i clienti avviene in via di principio in forma anonima. Il Suo indirizzo e-mail viene utilizzato soltanto per l’invito al sondaggio. Le Sue risposte nell’ambito del sondaggio tra i clienti non vengono salvate in relazione alla Sua persona, ma in forma separata e resa anonima per una valutazione statistica, tranne qualora Lei fornisca volontariamente i Suoi dati di contatto nell’ambito del sondaggio tra i clienti. In tal caso C&A può utilizzare i Suoi dati con il Suo consenso per mettersi in contatto con Lei.

Al di fuori delle modalità consentite dalle pertinenti disposizioni di legge e in base al Suo consenso, raccoglieremo soltanto dati resi anonimi, che non permettono alcuna riconduzione a persone fisiche, e utilizzeremo tali dati soltanto per scopi statistici e per la costante ottimizzazione delle nostre offerte e del nostro servizio.

Log file: in occasione di una visita del nostro sito internet, il nostro server web salva, per motivi tecnici, in modo standard e automatico in dati di protocollo (cd. log file), le seguenti informazioni trasmesseci del Suo server web:

- l’indirizzo IP (indirizzo di protocollo internet) del computer che effettua l’accesso;
- il sito internet a partire dal quale Lei visita noi risp. il nostro sito internet, ovvero il sito internet visitato in precedenza (referer);
- le pagine web che visita presso di noi;
- la data, l’ora e la durata della Sua visita presso di noi risp. presso il nostro sito internet;
- il tipo di browser, la modalità del browser, la versione del browser e le impostazioni del browser internet utilizzato;
- il sistema operativo utilizzato.

Queste informazioni non consentono a C&A di identificarla personalmente. I dati non vengono nemmeno trattati in combinazione con dati derivanti da altre fonti, che consentirebbero un’identificazione personale. Tali dati vengono salvati come misure tecniche a salvaguardia dei sistemi di elaborazione dei dati contro accessi non autorizzati e dopo breve tempo vengono automaticamente cancellati. I dati raccolti vengono valutati soltanto statisticamente e non possono essere ricondotti a Lei. In questo modo rendiamo la visita del nostro sito internet ancora più gradevole.

Cookie: sul nostro sito internet vengono introdotti cd. cookie di sessione, che vengono salvati solo provvisoriamente sul Suo computer e alla chiusura del browser internet o dopo lunga inattività vengono cancellati. Tali cookie vengono utilizzati soltanto per l’esecuzione del sondaggio tra i clienti. Lei può vedere e cancellare i cookie salvati sul Suo computer e controllare la gestione di cookie in generale attraverso le impostazioni del Suo browser internet. Può ottenere informazioni più dettagliate a riguardo presso il produttore o con la funzione di aiuto del Suo browser internet. Se non autorizza i cookie, le funzioni di tale sito internet del sondaggio tra i clienti sono probabilmente limitate o affatto non disponibili nei Suoi confronti.

4. Consenso, diritto di revoca e opposizione

Se e nella misura in cui trattiamo dati per uno scopo che richiede il Suo consenso in base alle pertinenti disposizioni di legge, chiederemo sempre il Suo accordo espresso e la Sua autorizzazione a protocollare secondo le disposizioni di legge sulla protezione dei dati. Siamo consapevoli che il Suo consenso è valido soltanto nel momento in cui avvenga spontaneamente dopo adeguata informazione.

Qualora ci presti il Suo consenso, C&A in futuro potrà prendere contatto con Lei, per saperne di più sulla Sua esperienza di acquisto. Se desidera (continuare a) essere informato/a su tutte le iniziative promozionali di C&A, la preghiamo di fornirci il Suo consenso.

In ogni momento può revocare, con effetto per il futuro, il consenso fornito in precedenza, e/o opporsi a futuri impieghi dei Suoi dati per scopi pubblicitari, per ricerche di mercato e sondaggi di opinione. La preghiamo di comprendere che il recepimento della Sua revoca risp. opposizione, per motivi tecnici, richiede un certo lasso di tempo e nel frattempo potrebbe ricevere ancora comunicazioni da parte nostra.

Per la revoca di un consenso o per una opposizione è sufficiente una semplice comunicazione nei nostri confronti. Può utilizzare i dati di contatto indicati a tal proposito all’articolo 10, senza che Le siano addebitati altri costi a parte le spese di trasmissione secondo la tariffa base. Qualora riceva informazioni da parte nostra per e-mail, può esercitare la Sua opposizione in modo ancor più semplice, cliccando sul link contenuto nell’e-mail e seguendo le ulteriori istruzioni.

5. Disposizioni sulla protezione dei dati

I suoi dati personali vengono trattati esclusivamente nella stretta osservanza delle leggi e delle prescrizioni vigenti sia in Svizzera che all’estero. A tal proposito sono determinanti, in particolare, le disposizioni vigenti della Legge svizzera sulla protezione dei dati, in particolare le disposizioni generali sulla protezione dei dati relative al trattamento dei dati da parte di terzi (cfr. in proposito l’articolo 2), in relazione alla divulgazione all’estero (cfr. in proposito l’articolo 2) nonché alla sicurezza dei dati (cfr. in proposito l’articolo 6). Tuttavia vengono osservati in particolare anche i principi fondamentali per il trattamento dei dati, secondo i quali i Suoi dati personali a) vengono trattati soltanto in modo lecito, b) conforme al principio della buona fede e della proporzionalità e c) soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.

6. Sicurezza dei dati

I Suoi dati salvati presso C&A e presso i prestatori tecnici di servizi vengono tutelati mediante misure tecniche e organizzative adeguate contro il trattamento non autorizzato (in particolare da distruzione non autorizzata o accidentale; da perdita accidentale, da errori tecnici, da falsificazione, da furto o utilizzo illecito; da modifica, copia, accesso o altri trattamenti non autorizzati). Al fine di garantire una protezione durevole dei Suoi dati, tali misure di sicurezza vengono regolarmente verificate e, ove necessario, adeguate allo stato attuale della tecnica risp. alle best practice attualmente prevalenti con riguardo all’organizzazione.

7. Social plugin di social network

Le nostre pagine web contengono social plugin dei social network Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) e Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA).

Può riconoscere tali social plugin dai loghi, che sono raffigurati sul sito internet di Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) e di Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Se Lei apre una pagina web della nostra presenza in internet che contiene un simile social plugin, viene creato un collegamento diretto al server internet di Facebook risp. Twitter. Attraverso tale collegamento, il simbolo del social plugin per Lei visibile e le funzioni legate a esso vengono inviate direttamente al Suo browser internet, che li incorpora nella nostra presenza in internet. Se Lei in tale momento è connesso/a a Facebook o Twitter con il Suo nome utente e la Sua password, le informazioni sulla Sua visita del nostro sito internet vengono trasmesse a tale operatore e possono essere ricondotte al Suo account utente. Se utilizza i social plugin, ad esempio la funzione di Facebook «consiglia» («mi piace») o la funzione di Twitter «twitta», il relativo contenuto delle nostre pagine web viene collegato con il Suo profilo Facebook o Twitter.

Anche se non è membro di Facebook o di Twitter o si è disconnesso/a da essi prima della Sua visita al nostro negozio online, esiste la possibilità che venga trasmesso e salvato almeno il Suo indirizzo IP.

Le ricordiamo che il contenuto e l’ambito dei dati che vengono raccolti e trasmessi da Facebook o Twitter direttamente attraverso il social plugin, il periodo di tempo per il quale tali dati vengono salvati nonché gli scopi dell’utilizzo di tali dati trasmessi vengono stabiliti esclusivamente da tali operatori. Può trovare ulteriori informazioni nelle spiegazioni sulla protezione dei dati di tali operatori su http://twitter.com/privacy e su http://facebook.com/privacy/explanation.php.

8. Link ad altri siti internet

Le nostre pagine web contengono anche link esterni, ad esempio al canale YouTube. Per utilizzare tali link, Lei abbandona le nostre pagine web. La preghiamo di notare che per i siti internet di terzi valgono diverse disposizioni sulla protezione dei dati e sulla responsabilità. L’archiviazione e l’utilizzo di dati che vengono raccolti dai gestori del rispettivo sito internet attraverso la visita di tali siti internet collegati, possono andare oltre l’ambito della presente informativa sulla protezione dei dati. Poiché non siamo i gestori di tali siti internet, non possiamo assumere alcuna responsabilità per i contenuti ivi messi a disposizione.

9. Dati non criptati

Vi preghiamo di notare che i dati non criptati in internet non sono sicuri. Si rammenta che nella trasmissione di una e-mail non criptata o non sufficientemente criptata (o di un formulario) la riservatezza non è garantita. Le e-mail – in via di principio veloci, affidabili e economiche – vengono trasmesse attraverso vari computer. Le possibilità di archiviare, analizzare o modificare comunicazioni sono perciò molteplici. Le e-mail in forma non criptata non sono dunque idonee a trasmettere informazioni riservate a C&A.

10. Contatto

Qualora avesse domande sulla protezione dei dati, desideri informazioni sulla raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali presso C&A, intendesse esercitare i diritti o le pretese (ad es. revoca del consenso all’utilizzo dei Suoi dati per scopi di marketing o l’esercizio del Suo diritto d’accesso) in relazione ai Suoi dati personali, La preghiamo di inviarci un’e-mail a [email protected] o di scriverci al seguente indirizzo:

C&A Moda SA
Oberneuhofstrasse 6
CH-6340 Baar


Suisse

Déclaration sur la protection des données pour l’enquête auprès des clients

C&A Mode SA, Oberneuhofstrasse 6, CH-6340 Baar (désignée ci-après par « C&A », « nous », « notre » ou « nos ») est l’entité chargée de mener la présente enquête auprès des clients.

En tant que fidèle client de C&A, vous pouvez nous aider à améliorer votre expérience en tant qu’acheteur tout en assurant votre confort. Vos préoccupations, souhaits, suggestions et critiques nous aident et nous encouragent à être encore meilleurs et à optimiser continuelle-ment la qualité de notre offre et de nos services tout en les adaptant à vos besoins. C’est pourquoi nous vous sommes très reconnaissants de bien vouloir consacrer un peu temps pour remplir du mieux possible le questionnaire de cette enquête réalisée auprès des clients. Nous tenons à souligner que la participation est tout à fait libre. Nous vous remercions sincè-rement de votre aide et serions heureux de vous revoir prochainement dans l’un de nos ma-gasins.

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données à caractère person-nel ainsi qu’à celle de votre sphère privée et de votre personnalité et nous pouvons vous assurer que nous prenons notre responsabilité en matière de protection et de sauvegarde de ces informations au sérieux. Au travers de cette déclaration de protection des données, nous tenons à vous expliquer comment nous traitons les informations recueillies dans le cadre de cette enquête menée auprès de la clientèle – en particulier en ce qui concerne vos données à caractère personnel.

En accédant à nos sites internet, vous déclarez être d’accord avec le traitement des données recueillies à votre sujet, tel que décrit ci-après et aux fins précitées. Nous traiterons vos données à caractère personnel de manière confidentielle.

La présente déclaration de protection des données est susceptible d’être mise à jour à tout moment. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement la dernière version de cette page. La remarque figurant à la fin de cette déclaration indique la date de la dernière mise à jour.

1. Qu’entend-on par données à caractère personnel ?

Les données à caractère personnel ou données personnelles (données) désignent toutes les indications qui peuvent être attribuées à votre personne ou qui s’y rapportent. En font par exemple partie les indications comme le nom, l’adresse, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone. Les informations qui ne peuvent être attribuées à une personne identifiée ou identifiable, ou qui ne peuvent l’être qu’au prix d’un investissement dispro-portionné en temps, argent et travail, sont considérées comme des données anonymes qui ne relèvent pas de cette définition.

Lors d’une visite de nos sites internet, d’autres données sont automatiquement géné-rées pour des raisons techniques – comme par exemple l’adresse IP que votre fournis-seur d’accès internet attribue à votre ordinateur en cas de liaison internet ou les don-nées sur le navigateur internet que vous utilisez (informations techniques). Ces informa-tions techniques peuvent constituer des données personnelles dans certains cas.

Dans la mesure où nous pouvons les identifier, nous ne récoltons, traitons et utilisons les données à caractère personnel des enfants qu’avec l’accord de leur représentant lé-gal. Les personnes de moins de 18 ans doivent obtenir l’autorisation de leur représen-tant légale avant de nous transmettre leurs données à caractère personnel.

2. Traitement des données par un tiers et communication de données à l’étranger

C&A a mandaté les entreprises partenaires suivantes, en qualité de prestataires de ser-vices techniques (ci-après désignées par « prestataires de services techniques »), pour réaliser cette enquête auprès des clients et par la suite traiter les données ayant été re-cueillies dans ce cadre :

C&A Services GmbH & Co. OHG

Wanheimer Strasse 70

40468 Düsseldorf (Allemagne)

Medallia limited

80 Cheapside

City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Les prestataires de services techniques reçoivent à cet effet les données requises pour inviter les clients au sondage, pour réaliser l’enquête et procéder à son évaluation. Ils ne peuvent traiter les données mises à dispositions que selon les instructions de C&A, et ce uniquement en Suisse ou dans l’Union européenne (UE) et, en conséquence, en appli-cation de la législation suisse stricte en matière de protection des données ou selon les dispositions équivalentes du droit européen en la matière. Les données transmises ne sont en aucun cas transférées hors de l’UE.

Par la présente, vous déclarez accepter que nous communiquions vos données à caractère personnel aux fins mentionnées dans cette déclaration également hors de la Suisse dans d’autres pays de l’UE dotés d’une législation offrant une protec-tion adéquate pour ces données personnelles. En l’absence de législation garantis-sant une protection adéquate, nous concluons des accords (garanties) pour nous assu-rer que les prestataires de services techniques maintiennent un niveau de protection des données approprié. C&A veille à ce que les prestataires de services techniques offrent des garanties appropriées en matière de protection des données et prend en particulier les mesures adéquates afin de s’assurer que les prestataires de services techniques respectent les accords (garanties) qui auront été conclus le cas échéant.

Les prestataires de services techniques nous soutiennent uniquement lors de l’analyse des données que vous avez transmises. Ils ne traitent ces données que conformément aux prescriptions légales et – si nécessaire – conformément à votre autorisation. Ils ex-ploitent uniquement les données comme C&A serait elle-même en droit de le faire. C&A s’assure en particulier que les prestataires de services techniques garantissent la sécuri-té des données (cf. chiffre 6).

3. Comment utilisons-nous vos données à caractère personnel dans le cadre de l’enquête auprès de la clientèle ?

Les données récoltées dans le cadre de l’enquête auprès de la clientèle sont réservées à l’usage interne de C&A.

Enquête auprès des clients : L’enquête auprès des clients s’effectue en principe sous forme anonyme. Votre adresse e-mail n’est utilisée que pour vous inviter au sondage. Les réponses que vous donnez dans le cadre de l’enquête ne sont pas associées à votre personne, mais sont enregistrées de manière distincte et anonyme pour une éva-luation statistique, à moins que vous n’acceptiez de donner librement vos coordonnées lors de l’enquête. Dans ce cas, C&A peut utiliser vos données avec votre accord pour vous contacter.

A l’exception de ce qui est admis en vertu des dispositions légales applicables ou de votre autorisation, nous ne recueillons que des données rendues anonymes qui ne per-mettent pas d’identifier les personnes physiques. Nous n’utilisons ces données qu’à des fins statistiques et afin d’optimiser continuellement nos offres et services.

Fichiers Log : Lors d’une visite sur nos sites internet, notre serveur internet sauvegarde automatiquement et par défaut, ce pour des raisons techniques, les informations trans-mises par votre serveur internet dans des fichiers journaux (fichiers Log) :

- l’adresse IP (adresse de protocole Internet) de l’ordinateur connecté ;

- le site internet à partir duquel vous nous rendez visite ou accédez à notre site inter-net, soit la dernière page internet consultée (Referrer);

- les pages internet que vous consultez chez nous ;

- la date, l’heure et la durée de votre visite chez nous et sur nos sites internet ;

- le type de navigateur et sa version, et les paramètres de navigation du navigateur in-ternet utilisé ;

- le système d’exploitation utilisé.

Ces informations ne permettent pas à C&A de vous identifier personnellement. Ces données ne sont pas non plus traitées avec des données provenant d’autres sources qui permettraient une identification personnelle. Ces données sont sauvegardées en tant que dispositifs techniques de protection des systèmes de traitement des données contre les accès non autorisés et sont effacées automatiquement dans un bref délai. Les don-nées recueillies ne sont exploitées qu’à des fins statistiques et ne permettent pas de re-monter jusqu’à vous. Ainsi, la consultation de nos sites internet devient encore plus con-viviale.

Cookies : Des cookies de session sont utilisés sur nos sites internet. Ils ne sont mémori-sés sur votre ordinateur que de manière temporaire et sont supprimés lors de la ferme-ture du navigateur internet ou après une certaine période d’inactivité. Ces cookies ne sont utilisés que pour réaliser l’enquête auprès des clients. Vous pouvez consulter les cookies mémorisés sur votre ordinateur et les effacer. Vous pouvez généralement con-trôler la gestion des cookies en paramétrant votre navigateur internet. Vous trouverez de plus amples informations auprès du fabricant ou dans la fonction d’aide de votre naviga-teur internet. Si vous n’autorisez pas les cookies, il se peut que certaines fonctionnalités du site internet concernant l’enquête auprès des clients ne soient pas disponibles ou ne le soient que de manière restreinte.

4. Consentement, droit de révocation ou droit d’opposition

En cas d’utilisation des données à des fins nécessitant votre accord selon les disposi-tions légales applicables, nous demandons toujours votre consentement explicite et l’enregistrons selon les dispositions relatives à la protection des données. Nous sommes conscients que vous ne consentez valablement que si vous exprimez librement votre vo-lonté après avoir été dûment informé.

Si vous nous donnez votre accord, C&A pourra vous contacter à l’avenir afin d’en savoir plus sur vos expériences en tant qu’acheteur. Si vous souhaitez être informé (à l’avenir) sur toutes les activités promotionnelles de C&A, nous vous prions de bien vouloir nous donner votre accord à cet effet.

Vous pouvez révoquer à tout moment l’accord préalablement donné avec effet pour l’avenir et/ou vous opposer à une utilisation future de vos données à des fins publici-taires, d’étude de marché ou de sondage d’opinion. Veuillez noter que, pour des raisons techniques, la mise en œuvre de votre révocation ou opposition prend un certain temps et qu’il se peut que vous continuiez de recevoir des messages de notre part entre-temps. Nous vous remercions de votre compréhension.

Pour révoquer votre consentement ou faire opposition, il suffit de nous adresser un simple courrier. Vous pouvez à cet effet utiliser les coordonnées figurant sous le chiffre 10, sans frais supplémentaires autres que les frais de transmission selon le tarif de base. Si vous recevez des informations de notre part par courrier électronique, vous pouvez exercer votre opposition encore plus simplement, en cliquant sur le lien figurant dans le courrier électronique et en suivant les instructions.

5. Dispositions légales relatives à la protection des données

Vos données à caractère personnel ne sont traitées que dans le strict respect des lois et dispositions en vigueur, tant en Suisse qu’à l’étranger. Les dispositions de la législation suisse sur la protection des données en vigueur sont déterminantes à ce titre, en parti-culier les dispositions générales sur la protection des données relatives au traitement des données par un tiers (cf. chiffre 2), à la communication de données à l’étranger (cf. chiffre 2) et à la sécurité des données (cf. chiffre 6). Seront en particulier observés les principes régissant le traitement des données qui prévoient que le traitement de vos données à caractère personnel doit être (a) licite, (b) doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité et (c) uniquement dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circons-tances.

6. Sécurité des données

Vos données enregistrées auprès de C&A et des prestataires de services techniques sont protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé (en particulier destruction accidentelle ou non autorisée ; perte accidentelle ; erreurs techniques ; falsification, vol ou utilisation illicite ; modifica-tion, copie, accès ou autre traitement non autorisés). Afin de garantir une protection du-rable de vos données, ces mesures de sécurité font l’objet d’un réexamen périodique et sont, si nécessaire, adaptées au développement technique ou aux meilleures pratiques actuelles en matière d’organisation.

7. Plug-ins des réseaux sociaux

Nos sites internet contiennent des plug-ins des réseaux sociaux Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) et Twitter (Twitter Inc., 795 Fol-som St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA).

Ces plug-ins sociaux sont reconnaissables à leurs logos qui sont affichés sur le site in-ternet de Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) et de Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Si vous ouvrez un site internet nous concernant qui contient ce type de plug-in, une connexion directe est établie avec les serveurs internet de Facebook ou de Twitter. Au travers de cette connexion, l’icône du plug-in, visible pour vous, ainsi que les fonctions qui y sont attachées sont envoyées directement à votre navigateur internet qui les in-tègre à notre site internet. Si, à ce moment-là, vous êtes connecté sur Facebook ou Twitter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, les informations indiquant que vous visitez nos sites internet sont transmises à ces fournisseurs et peuvent alors être associées à votre compte d’utilisateur. Si vous utilisez des plug-ins sociaux, par exemple la fonction « Recommander » (« J’aime ») de Facebook ou la fonction « Twitter » de Twitter, le contenu de nos pages internet est relié à votre profil Facebook ou Twitter.

Si vous n’êtes pas membre de Facebook ou Twitter ou si vous vous êtes déconnecté avant de visiter notre boutique virtuelle, il est tout de même possible qu’au moins votre adresse IP soit transmise et enregistrée.

Nous attirons votre attention sur le fait que le contenu et l’étendue des données qui sont saisis et transmis par Facebook et/ou Twitter directement par le biais du plug-in social, la durée pendant laquelle ces données sont conservées ainsi que l’utilisation prévue pour les données transmises sont déterminés exclusivement par ces fournisseurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les explications relatives à la protection des données de ces fournisseurs aux adresses suivantes : http://twitter.com/privacy et http://facebook.com/privacy/explanation.php.

8. Liens vers d’autres sites internet

Nos sites internet contiennent également des liens externes, par exemple vers notre ca-nal YouTube. En utilisant ces liens, vous quittez nos sites internet. Veuillez noter que d’autres dispositions sur la protection des données et la responsabilité s’appliquent aux sites de tiers mis en lien. L’enregistrement et l’utilisation des données qui sont recueillies lors de la visite des sites liés par les exploitants de ces sites peuvent dépasser le cadre de la présente déclaration de protection des donnés. Comme nous n’exploitons pas ces sites, nous déclinons toute responsabilité pour les contenus qui y sont présentés.

9. Données non cryptées

Nous vous rendons attentif au fait que les données non cryptées ne sont pas protégées sur Internet. Veuillez noter que la confidentialité ne peut être garantie pour la transmis-sion d’un courrier électronique (ou d’un formulaire) non crypté ou insuffisamment crypté. Les courriers électroniques – par principe rapides, fiables et peu coûteux – sont transmis par le biais de nombreux ordinateurs. Les possibilités de stocker, d’analyser ou de modi-fier les communications sont par conséquent multiples. Les courriers électroniques non cryptés ne sont donc pas appropriés pour transmettre des informations confidentielles à C&A.

10. Contact

Si vous avez des questions au sujet de la protection des données, si vous souhaitez ob-tenir des renseignements sur la saisie et le traitement de vos données à caractère per-sonnel auprès de C&A, si vous souhaitez exercer des droits ou prétentions (p.ex. révo-cation du consentement concernant l’utilisation de vos données à des fins de marketing ou exercice de votre droit d’accès) en relation avec vos données personnelles, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un courrier électronique à [email protected] ou nous écrire à l’adresse suivante :

C&A Mode SA

Oberneuhofstrasse 6

CH-6340 Baar
Slovenija

Posredovanje informacij in dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov

Varnost vaših podatkov nam je še posebej pomembna. Kot cenjena stranka pri C&A pa nam lahko pomagate, da vaše doživetje nakupa v prihodnosti še bolje oblikujemo. Zaradi tega smo vam zelo hvaležni, da ste si vzeli čas za izpolnitev tega vprašalnika in poudarjamo, da je vaše sodelovanje pri tem vprašalniku prostovoljne narave.

Podatki, ki jih bo na podlagi izpolnjenega vprašalnika zbrala družba C&A Moda d.o.o, so namenjeni samo za interno uporabo, in sicer za to, da bomo na podlagi tako zbranih podatkov lahko vaše prihodnje doživetje nakupa oblikovali v še bolj prijetni obliki. Če želite ob odgovorih na vprašanje v prihodnje prejemati tudi [vse] informacije o reklamnih ukrepih podjetja C&A Moda d.o.o, vas prosimo, da nam v ta namen podate vaše soglasje.

Podjetje C&A Moda d.o.o sodeluje na področju obdelave podatkov z naslednjimi partnerskimi podjetji, ki izpolnjujejo vse zahteve Zakona o varstvu:osebnih podatkov (UL RS št. 94/2007) za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov.

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Nemčija)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London EC2V 6DZ, Združeno kraljestvo

Navedena podjetja delujejo samo v okviru analize podatkov za informacije, ki nam jih daste na voljo, in te podatke obdelujejo samo v skladu z zakonskimi določili in na podlagi vašega dovoljenja.

V nobenem primeru se posredovani podatki na posredujejo v države izven Evropske Unije (EU).

Ob predložitvi vašega soglasja, vas bo podjetje C&A Moda d.o.o morda v prihodnosti kontaktiralo, da bi izvedelo več o vašem doživetju nakupa.

Ob upoštevanju vašega soglasja in Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 94/2007), bo prišlo tudi do beleženja anonimnih podatkov, ki jih ni možno slediti nazaj do oseb in družbi C&A ne omogočajo identifikacije posameznika. Te podatke bomo uporabljali samo za statistične namene za nenehno izboljševanje naših storitev in le obsegu, ki je nujno potreben za učinkovito delovanje naše spletne strani.

Informacije, ki jih vaš strežnik posreduje se avtomatsko shranjujejo na našem spletnem strežniku v dnevniških datotekah strežnika. Te vsebujejo vrsto in verzijo uporabljenega spletnega brskalnika, uporabljen operacijski sistem, prehodno obiskano spletno stran, IP-naslov računalnika, ki želi dostop, prav tako pa tudi čas povpraševanja na strežniku. Ti podatki podjetju C&A ne omogočajo, da bi lahko osebo identificirali. Povzetka teh podatkov v kombinaciji z možnimi drugimi podatki, ki jih je možno slediti do njihovega izvora, ni dovoljeno obdelovati in se v kratkem času izbriše. Tako ugotovljeni podatki se ovrednotijo samo s statističnega stališča in jih ni možno slediti do vas. S tem postane brskanje po naših spletnih straneh za vas še bolj prijetno.

Na naših spletnih straneh so vključeni tudi vtičniki socialnih omrežij za Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA) in Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA). Vtičnike socialnih omrežij lahko prepoznate po logotipih, ki so prikazani na spletnih straneh Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) in Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Če iz našega internetnega strežnika odprete spletno stran z vtičniki za socialna omrežja, se vzpostavi direktna povezava s strežniki Facebook in Twitter. Na podlagi te povezave, se bo slika vtičnikov, ki jo vidite, in za njo založene funkcije, nemudoma posredovala na vaš brskalnik, ki jo bo povezal s predstavitvijo naše spletne strani. Če ste v tem trenutku prijavljeni na spletno stran Facebook ali Twitter z vašim uporabniškim imenom in geslom, bodo informacije o vašem obisku na naši spletni strani posredovane na ta dva socialna omrežja in vaš uporabniški konto se lahko poveže. Če uporabljate vtičnike za socialna omrežja, kot je npr. funkcija na socialnem omrežju Facebook “Všeč mi je” ali funkcija na Twitterju “Tweet this”, se vsebina naše spletne strani poveže na vaš profil pri Facebooku ali pri Twitterju.

Če niste člani socialnih omrežij Facebook ali Twitter, ali pa ste v času vašega obiska v naši spletni trgovini tam odjavljeni, še vedno obstaja možnost, da se posreduje vsaj vaš IP- naslov ali pa se shrani.

Opozarjamo vas na to, da vsebino in obseg podatkov, ki se ugotavljajo neposredno pri socialnem omrežju Facebook in Twitter preko vtičnikov za socialna omrežja, kakor tudi obdobje njihovega shranjevanja in namen uporabe posredovanih podatkov, določajo izključno navedeni ponudniki. Več informacij in pojasnil glede varstva podatkov teh ponudnikov najdete tukaj: http://twitter.com/privacy in http://facebook.com/privacy/explanation.php.

Na naših spletnih straneh boste našli tudi zunanje povezave, kot je na primer povezava do našega kanala pri YouTube. Če uporabljate te povezave, potem zapustite našo spletno stran. Opozarjamo vas na to, da v tem primeru veljajo določila o zaščiti podatkov in predpisi glede jamstva teh ustreznih ponudnikov. Shranjevanje in uporaba podatkov, ki jih z obiskom na teh straneh zajemajo vsakokratni upravitelji teh spletnih strani, lahko presegata okvir tukaj predložene izjave glede varstva osebnih podatkov. Ker nismo upravitelji takšnih spletnih strani, ne moremo prevzeti nikakršnega jamstva za vsebine, ki so tam dane na voljo.
Slovensko

Poskytovanie informácií a spracovanie osobných údajov

Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Ako vážený zákazník C&A Mode s.r.o. nám môžete dopomôcť k tomu, aby Váš zážitok z nakupovania bol v budúcnosti ešte kvalitnejší. Preto sme Vám veľmi vďační za to, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Chceli by sme zdôrazniť, že Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná.

Údaje, ktoré C&A Mode s.r.o. zbiera, sú určené len pre interné použitie a slúžia tomu, aby sme mohli v budúcnosti Váš nákup ešte viac spríjemniť. V prípade, že si želáte byť aj naďalej informovaní o [všetkých] reklamných akciách C&A Mode s.r.o., prosíme Vás , aby ste nám pre tento účel udelili Váš súhlas.

Spracovaním údajov C&A Mode s.r.o. poverila nasledovné spoločnosti („Sprostredkovatelia“):

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Nemecko)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London EC2V 6DZ, Veľká Británia a Severné Írsko

Uvedené spoločnosti spracúvajú poskytnuté údaje výlučne pre účely vypracovania analýzy údajov, ktoré ste nám poskytli. Tieto údaje budú spracované len v zmysle príslušných právnych predpisov a na základe a v rozsahu Vami udeleného súhlasu.

Vami poskytnuté údaje nebudú v žiadnom prípade odovzdané subjektom mimo krajín Európskej únie (EÚ).

Udelením tohto súhlasu zároveň súhlasíte s tým, aby Vás C&A Mode s.r.o. v budúcnosti kontaktovala za účelom získania ďalších informácií ohľadne Vášho nákupu s cieľom skvalitnenia našich služieb.

S výnimkou Vami udeleného súhlasu, sa zaväzujeme zhromažďovať len anonymné údaje, na základe ktorých nie je možné spätne identifikovať osoby. Tieto údaje budú použité len pre štatistické účely a kontinuálne zlepšovanie našich služieb.

Webový server C&A Mode s.r.o. automaticky ukladá údaje, ktoré posiela Váš server v súboroch log files. V týchto súboroch je zahrnutý o. i. aj druh a verzia použitého internetového prehliadača, použitý operačný systém, predtým navštívená webová stránka, IP adresa počítača, z ktorého pristupujete na náš server, ako aj presný čas a požiadavku Vášho servera. C&A Mode s.r.o. nemôže na základe týchto údajov osobu identifikovať. Tieto údaje v kombinácií s inými možnými údajmi, ktoré je možné spätne sledovať až k zdroju, nebudú spracované tak, aby identifikovali konkrétnu osobu a búdu v krátkom čase (po ich vyhodnotení) vymazané. Takto získané údaje sa vyhodnotia len štatisticky. Tým sa stane prehliadanie našich webových stránok pre Vás ešte príjemnejším.

Software našich webových stránok je rozšírený o prídavné (zásuvné) moduly (Plug-Ins) sociálnych sietí Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) a Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Používanie týchto prídavných modulov na našich webových stránkach môžete rozpoznať na základe log jednotlivých sociálnych sietí, ktoré sú k nahliadnutiu na ich stránkach, Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) a Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Keď si prostredníctvom našich webových stránok otvoríte webovú stránku obsahujúcu prídavné moduly, vytvorí sa priame spojenie so servermi sociálnych internetových sietí. Z týchto sociálnych internetových sietí je do Vášho prehliadača obratom odoslaný obrázok modulu a v ňom obsiahnutých funkcií, ktorý Vás spája s našou webovou stránkou. Pokiaľ ste v tomto čase prihlásení na základe Vášho užívateľského mena a hesla v sociálnej internetovej sieti, informácie o Vašej návšteve na našej webovej stránke sú prenesené a spojené s Vaším užívateľským účtom. Keď používate prídavné moduly, napríklad funkciu Facebooku “Páči sa mi” alebo „Zdieľať“ alebo funkciu Twitteru “Tweet this”, obsah našej webovej stránky sa spojí s Vaším profilom na Facebooku alebo Twitteri.

Ak nie ste členom sociálnej internetovej siete, alebo z nej ste v čase Vašej návštevy v našom web-shope odhlásení, stále existuje možnosť, že sa odošle a uloží aspoň Vaša IP adresa.

Upozorňujeme, že obsah a rozsah údajov, ktoré sa dajú zistiť priamo z internetových sociálnych sietí Facebook a Twitter prostredníctvom prídavných modulov, dobu, po ktorú sú tieto uložené, ako aj účel použitia týchto údajov vymedzujú výlučne títo poskytovatelia. Ďalšie informácie a vysvetlenia ohľadne ochrany údajov týchto poskytovateľov nájdete na: http://twitter.com/privacy a http://facebook.com/privacy/explanation.php.

Na našich stránkach nájdete aj externé spojovacie linky, napríklad link k nášmu kanálu na YouTube. Keď použijete tieto linky, opustite naše webové stránky. Upozorňujeme, že v takýchto prípadoch platia ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa. Uloženie a použitie údajov zo strany poskytovateľa môže prekročiť tu popísaný rámec ochrany osobných údajov. Nakoľko C&A Mode s.r.o. nie je prevádzkovateľom týchto webových stránok, nemôže ručiť za obsah, ktorý je v nich zverejnený.

V prípade, že udelíte C&A Mode s.r.o. zákonom vyžadovaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj právo na ich likvidáciu, opravu alebo blokovanie v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
Srbija

Pristanak za obradu ličnih podataka

Sigurnost Vaših podataka nam je posebno važna. Kao cenjeni C&A kupac, možete nam pomoći u tome kako bi se Vaš budući doživljaj kupovine još poboljšao. Zbog toga smo vrlo zahvalni na tome što ćete odvojiti vreme za ispunjavanje ovog upitnika u najvećoj mogućoj meri, a željeli bismo naglasiti da se sudelovanje odvija na dobrovoljnoj osnovi.

Podaci, prikupljeni od C&A MODA RS d.o.o., BEOGRAD (u daljem tekstu: C&A Srbija), namenjeni su samo za internu upotrebu, kako bi Vaš budući doživljaj kupovine učinili još ugodnijim. Ako želite biti i dalje informisani o aktivnostima reklamiranja C&A Srbija, molimo Vas da potpišete ovaj pristanak..

Za obradu podataka C&A Srbija upošljava sledeće partnerske firme:

C&A Services GmbH & Co. OHG
Wanheimer Straße 70
40468 Düsseldorf (Deutschland)

Medallia limited
80 Cheapside
City of London, London, EC2V 6DZ, UK

Navedene firme će se koristiti samo u okviru analize podataka, informacija koje ste dali na raspolaganje te će iste obrađivati samo na temelju zakonskih uslova i sa Vašim dopuštenjem.

Dostavljeni podaci se ni pod kojim uslovima neće prenositi u zemlje izvan Evropske zajednice (EZ).

Ako nam date Vaš pristanak, C&A Srbija može Vas u budućnosti kontaktirati kako bi više doprineli Vašem doživljaju kupovine.

Pored zakonskih dozvola i na osnovu Vaše dozvole, mi smo dužni prikupljati samo anonimne podatke, koji se ne mogu povezati sa licima, te će se oni koristiti isključivo u statističke svrhe, a za kontinuirano poboljšanje naših usluga.

Naš web-server automatski prikuplja informacije u log datoteke servera, koje nam Vaš server šalje. Ovo uključuje vrstu i verziju internet-pretraživača koji se koristi, operacioni sistem, prethodno posećenu web stranicu, IP adresu kompjutera, koji pokušava dobiti pristup, kao i vreme zahteva. Ovi podaci ne omogućuju C&A da identifikuje lice kao takvo. Skup ovih podataka u kombinaciji sa mogućim drugim podacima, koji se mogu pratiti unazad do svojih izvora, nije moguće obrađivati i biće izbrisani nakon kratkog vremena. Podaci dobijeni na ovaj način biće samo statistički vrednovani i ne mogu se pratiti nazad do Vas. Na ovaj način surfovanje našim web stranicama je za Vas još ugodnije.

Ovim putem Vas obaveštavamo da Vaš pristanak možete opozvati. Takođe Vas obaveštavamp da Vam u slučaju nedozvoljene obrade na raspolaganju stoje sva prava u skladu sa Zakono o zaštiti podataka o ličnosti.

Postoje takozvani društveni Plug-Ins/dodaci od društvene mreže Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) i Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA), koji su integrisani na našoj web stranici. Možete prepoznati društvene Plug-Ins/dodatke na logu, koji su predstavljeni na stranicama Twitter.com (http://twitter.com/about/resources/logos) i Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins).

Kada otvorite web-stranicu sa društvenim plug-ins/dodacima na našem internet-serveru, stvara se direktna veza sa serverima od Facebook i Twitter. Na osnovu ove veze, slika Plug-ins/dodataka, koja je vidljiva za Vas kao i funkcije u pozadini odmah se šalju na Vaš pretraživač, koji ih povezuje na prezentaciju naše web stranice. Ako ste u ovom trenutku prijavljeni na Facebook ili Twitter sa svojim korisničkim imenom i lozinkom, informacije o Vašoj poseti na našoj web stranici se prenose i Vaš korisnički račun može biti povezan. Ako koristite društvene Plug-Ins/dodatke, kao što su Facebook-funkcija "Sviđa mi se" ili Twitter funkcija "Objavi", sadržaj naše web stranice će biti povezan na Vaš Facebook ili Twitter profil.

Ako niste član Facebook-a ili Twitter-a, ili ste bili tamo bili odjavljeni u trenutku Vaše posete našem web shop-u, još uvek postoji mogućnost da se barem Vaša IP adresa prenese i pohrani.

Napominjemo da su sadržaj i obim podataka koji se dobijaju direktno od Facebook-a i Twitter-a putem društvenih Plug-Ins/dodataka, razdoblje u kojem su ovi pohranjeni, kao i svrha upotrebe prenetih podataka definisani isključivo od ovih navedenih ponuđača. Ovde možete naći više informacija u objašnjenjima o zaštiti podataka ovih ponuđača: http://twitter.com/privacy i http://facebook.com/privacy/explanation.ph.

Na našim web stranicama takođe ćete pronaći i eksterne linkove, kao na primer na naš YouTube-kanal. Ako koristite ove linkove, napustite naše web stranice. Ističemo da se u ovom slučaju pravila o zaštiti podataka i propisi primenjuju na odgovornost dotičnih ponuđača. Pohranjivanje i korištenje podataka koji se prikupljaju kroz posetu ovim stranicama od strane operatora dotičnih web stranica, može premašiti okvire ovde predstavljene Izjave o zaštiti ličnih podataka. Budući da nismo vlasnik ove web stranice, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za tamo pohranjene sadržaje.